FANDOMEÇS/11/314 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/316
33 Helok ve Siçan kalesi


34 Kermat, Şemendire, Kelvar ve Boyak kaleleri


35 Peşte kalesf^menzili


37 Uğursuz Engürüs vilâyetine ve amansız Alman di­yarlarına gittiğimiz konakları beyan eder.

38 Vilan kalesi

39 Papa kalesi


43 Komran kalesi

48 Yanık kalesi şehitliği ziyaretgâhı, Sen Martin kalesi

49 ' Ovar kalesi ve şekilleri

51 İmpermetore ve Anporok kaleleri.


52 Prankopurak varoşu, Peşpehel şehri varoşu.


56 Elçi paşa ile tercüman ve baş komiserin mücadelesi

59 Bec kalesine alay ile girdiğimiz tertibi beyan eder.

62 Uğursuz Alman'ın paytahtı olan şehrin ve Engürüs kralı olan Çasarın mülkü olan sağlam Kızılelma Bec

(Viyana) kalesi vasıfları.


65 Gazi Süleyman Han'ın kerametlerini beyan eder.

73 İbretle seyredilecek çan kulesi.


74 Garib temaşa.


78 Garip ve fakirler aşevi.


79 Şirin sözlü elçi Kara-Mehmed paşa ile vakarlı çasarının mülakatı.


82 Pâdişâh nâmesi suretidir, burada yazıldı.

83 Tenbihnâme-i hümâyundur ki anlatılır.

86 Tertip üzere Âl-i Osman hediyeleri yürümeğe başladı.

87 İğrenç görünüşlü sapık kral Lui'nin çirkin çehresi nin şekilleri beyanındadır.

90 Çasar askerinin alayı beyanındadır.

91 İbret alınacak büyük marifetleri beyan eder.

93 Nemrut ateşi mancınığı

94 Mukallid güldürücülerin işleri, uğursuz alay.


97 Bec kalesi hakkında tamamlayıcı malûmat.

98 Nemse dili.

101 Sene 1075 zilhiccesinin onbeşinci pazartesi Bec tah-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.