FANDOMEÇS/11/31 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/33
vardır. Her birinde beşer altışaryüz keşiş ve patrik ve güneş parçası gibi mûğpeçeleri vardır. İkiyüz adet eski kilise, binaltmış adet dükkânları vardır. Dükkânlarda güneş parçası gibi kızlar ve avretler satış yaparlar, asla ayıp değildir. Mahbub ve mahbubeleri hesapsızdır. Matara suyu üzerinde bir çok su değirmenleri vardır. Bu şehir uzunlamasına on, enlile-mesine elli sokaktır. Yol üzerinde binden fazla çuha ve şayak işyerleri vardır. Ahâlisi bütün vergilerden muaftır. Amma Orta Macar hâkimi Topal Plâtonoş'a da haraç verirler. Çün­kü iki kılıç altındadırlar. Osmanlıya hediyeden başka bir şey vermezler. Fakat her sene Eğri kalesinin tamirine memur­durlar.


Kengüş keferesinin vergiden muaf olmasının sebebi: Bu şehir kâfirleri Eğri fâtihi Sultan Mehmed'e bir ekmeği üçyüz çift su sığırı arabalarına çektirip, hediye verirler. Onun için İlerinde vergiden muafnâmeleri vardır. Kalenin duvarı yok­tur. Fakat her ev ve her manastır, kale gibi sarptır. Suyu ve havası güzeldir. Yirmisekizbin bağı vardır. Onyedi türlü üzümü olur. Yedi türlüsü misket üzümüdür. Kengüşiye badesi dedikleri katrası haram şarabının, Rum, Arab ve Acemde misli yoktur. Bu şarabın, sabah içki sersemliği olmaz derler. Beyaz süt gibi rakısı da vardır. Onar, onbeşer okkalık beyaz ve has râziyâneli ve çöre otulu ffe süsenli ekmekleri olur. Ka­tık istemez, çok lezzetlidir.

Buradan batıya Matara yaylasında sekiz saatte ğidüp, yedi Macar köyünü geçtikten sonra:

Fülek kalesi'ne geldik: Kurucusu Orta Macar krallarından Matra Plâtnoş'dur. 972 (1564) de Üçüncü Murad zamanında Mustafa Paşa eliyle fetholunup, Budin sancağı olmuştur. 1002'de kâfirler bu kaleyi aldı. 1005'te Sultan Mehmed, Eğri kalesini fethedince yine Osmanlı eline geçti. 1013 de yine kâ­fir eiine geçüp,. 1073. de Dördüncü Mrthmed'in veziri Fâzıl Ahmed Paşa Uyvar kalesini fethettiği vakit, Tatar Han-zâdesi Ahmed-Giray Sultan ve Eğri valisi Filibeli Mehmed Paşa, bu kaleyi yağma edüp, bırakmışlardı. Uyvar kalesi altında Nem-
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.