FANDOMEÇS/11/32 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/34
çe elçileri ile barış yapılırken Love ve Litre kalelerine karşı bu Fülek ve diğer dört kale daha alındı. Eğrili Pehlivan-zâde 'Çelebi, kadı vekili oldu. Yusuf ağa, dizdar tâyin olundu. Bü­tün kiliseler temizlendi. Üçüncü Murad camisi, Dördüncü Mehmed camisi oldu.


Fülek kalesinin yeri ve şekilleri; Beşgen şeklinde bir yal­çın kaya üzerindeir. İçindeki manastırı Sultan camisi olup, yedi adet kuleleri vardır. Hisar içinde üçyüz tahta örtülü ev­leri, cephane ve zahire anbarları, bir su kuyusu ve gayya ku­yusu gibi zindanı vardır.

Fülek kalesinin aşağı varoşu: İç kale kayasının güneyin­de yediyüz adet kagir yapılı tahta örtülü evler vardır. Yarı­şma İslâm askeri, yarısına Martoloz kefereleri girmişlerdir. Bu varoş da beşgen şeklinde derin hendekli, yirmi tahta ör­tülü kuleli, üç kapılı, on kilisesi olan ve üçyüz kadar boş dük­kânı bulunan varoşdur. Varoşun bağlar tarafında biraz ha­valesi vardır.

Helok kalesi: Kurucusu Orta Macar banlarındandır. Bu da Üçüncü Murad zamanında fetholunup, sonradan düşman eline geçmiştir. Şimdi 1074 târihinde düşman elini çeküp, boş bıraktığı için Hatvan kalemiz askerlerinden fermansız yüzon yiğit girüp, bu kaleyi ğaptetmişlerdi. Mehmed Paşa tarafın­dan hakirin ricası üzerine bu yiğitler Helok kalesine ağa ve nefer yapıldılar. Kale, bir yüksek tepe üzerinde beşgen şek­lindedir. İçinde yüz adet boş evler var idi. Kilisesi, pâdişâhı­mız için cami yapıldı. Sonra batıya gidüp,

Siçan kalesine geldik. Bu da Üçüncü Murad zamanında ietholunup, 1002 senesinde kâfirler eline geçmiş,. 1073 târi­hinde Kaplan Paşa Novigrad'ı döverken kâfirler korkudan

kaleyi bırakıp yaktı. Şimdi kâfirler bu kalenin anahtarlarını sadrâzama verdiler. Estergon beyi Çerkez İskender bey, Sican beyi oldu. Beyinin hası 400.000 akçe olup, oniki kılıç zeameti


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.