Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.391
pages


EÇS/11/33 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/35

ve üçyüz onaltı kılıç tımar erbabı, alaybeyi ve çeribaşısı var­dır. Sefer sırasında beyinin askeri ile üçbin asker olur. Kale bir düzlükte dörtgen şeklinde bir palanga imiş. Yanıp berbad olmuş. İçinde eve benzer bir şey yok. Yalnız bir kilise kalıp, Dördüncü Mehmed camisi yapmağa başlandı. Etrafında bağ ve bahçeleri, değirmenleri mâmur idi. Dört tarafı, iki top menzili Sican yaylalarıdır. Suyu ve havası güzeldir.


Kermat kalesi: Yapıcısı bilinmediğinden yazılmadı. Bu da Üçüncü Murad zamanında alınıp, 1002 de tekrar düşman eline geçmiş, 1074 de yeniden Osmanlı eline geçüp, Budin alaybeyiliğinden azledilen Ömer ağa sancak beyi olmuştur. Beyinin hası 400.000 akçe olup, dokuz zeamet ve ikiyüzonaltı tımarı vardır. Dizdarı ve üçyüz adet hisar eri, topçuları, cebe­cileri, Budin yeniçerisi serdarları konup, yüzelli akçe pâyesiyle Budin'den İliyet bir kadı geldi.

Semendire kalesi: Hiç bir vakit İslâm eline geçmeyip Orta Macar banı, Topal-Plâtnoş hükmündedir. Osmanlılarla Avusturya'nın barış yaptığına çok sevinip, hakirin de elçi paşa ile , Bec'e gittiğimizden haberi olup, hakire pek çok he­diyeler verdi. Paşaya aşağı varoşda büyük ziyafetler çekti. Yahşi kapudan kefere imiş. Bir Semendire de, Budin eyâle­tinde vardır. Bu Macar Semendiresidir.

Kelvar kalesi: Yapıcısını bilmiyorum. Orta-Macar hük­mündedir. Paşaya büyük şenliklerle karşı çıkup, ziyafetler ve hediyeler verdiler. Ama bu kalede mükemmel kâfir asker­leri çok görünüyordu.

Boyak kalesi: Batıya giderek Henot kalesinden ve Ker­mat kalesi yakınından geçüp, Boyak kalesine geldik. Bu da Orta-Macar kalesi idi. 1073 de Tatar Han-zâdesi Ahmed-Giray, Uyvar gazasına giderken kâfir kaçınca Hatvan askeri girüp, zaptederler. Hâlâ içinde dermansız üçyüz nefer gaziler vardır, Kocit-Mehmed Paşa bu imleyi Iiütvaıı buyme subaşılık verüp, Hatvan kazası nâibliği oldu. Hisar içinde içyüz ka­dar küçük ev, bir manastır, ve bir hünkâr camii vardır.
İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]