FANDOMEÇS/11/34 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/36
Kalenin şekli: Bir yalçın kaya üzerinde sarp ve metin bir kaledir. Çok küçüktür. Hiç bir tarafında havalesi yoktur. Bir kapısı, cephanesi, zahire anbarları, su sarnıçları Yusuf .hapishanesi gibi kementle ve dolaplarla inilen derin bir zin­danı vardır. Sultan Ahmed zamanında kâfirler bu kaleyi de alıp, hâlâ camimizin mihrabı altmış yıldanberi yerinde du­rurdu. Aşağı Boyak varoşu, mâmur Macar keferesi varoşu­dur. Beşyüz adet tahta örtülü evleri vardır. Buradan da kal­kıp, kıbleye dört saat gidüp, Hatvan kalesine geldik. Burada Mehmed Paşa efendimizle Budin veziri, Gürcü-Mehmed Pa­şaya, sadrazama, İbrahim Kethüda efendimize, Elçi Mehmed Paşa efendimize mektuplar ve hediyeler alıp, üçyüz adet si­lâhlı arkadaş da alarak vedalaştık. Hakir Hatvan kalesinden batıya ondört saat sür'atlice yürüyüp, Peşte kalesi menziline geldik.


Peşte kalesi menzili: O gün elçi paşa meğer Budin'e gire­cek imiş.. Eğri askeriyle Budin askeri Peşte altında birleşip Kile sahrasında elçi paşayı karşıladılar. Hakîr heman attan inip elçi paşanın dizini öptüm. «Bre Evliya Çelebi, bre hoş geldin» dedi. Hoş bulduk sultanım. Sözümde durup size bü­tün Eğri askerini getirdim. Selâma duranlar onlardır. Sağda selâma duranlar Budin askerleridir deyince «safa geldin, bin atına!» dedi. Atına binip ağalar arasına karışıp Budin'e girerken, bütün Budin halkı ve Nemçe kralının elçisi dahi temaşaya çıktılar. Muazzam top şenliği oldu. Meğer çasarın elçisi adamları casusluğa gelmiş. Bu kâfirler paşanın aske­rini görünce:

«Sultanım, sizin askeriniz çoktu. Bu kadar askerle vilâyetimize elçi geldiği görülmemiştir.»

Dediler. Elçi paşa da cevaben, tercüman vasıtasiyle:

«Vallahi canım, ben Rumeli beylerbeyiyim, üçbin askerle iner binerim. Sizler bu kadar askeri beslemeyiz diye korkarsız. Yahut bu ka­dar askerle niçin geliyor diye korkarsız. Onun için beşyüzaltmış adam­la geldim. Korkman, bizden emin olun, pâdişâh devletinde Tuna üze­ninde yirmi bu kadar gemi zahirem geliyor.»
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.