FANDOMEÇS/11/35 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/37
Deyince, kâfirin nutku tutuldu. Dedi ki: «İmdi sultanım, siz safa geldiniz. Bizim elçimiz sultanımı Komran'da bir aydır bekler. Saadetle Budin'e geldiğinizi elçi beyimize bil­direlim. Siz de heman yarın Budin'den kalkın.»

Deyip tercüman ileri gitti. Elçi paşa Witün ihtişamı ile Budin'e girdi. Paşa sarayına gidip Budin veziri Gürcü Paşa ile buluştu. Gürcü paşa, elçiye bir samur kürk, diğer ağalara ve hakire sırmalı küşaklık hil'atlar giydirdi. Gürcü Paşa el­çiye dedi:

«Baka adam, Allah sana bu kadar mertebe ihsan eyledi ki, din. uğruna, din düşmanları olan Nemse keferelerine varıp hasislik ve al­çaklık edüp, pâdişâh ırzına bir uğursuzluk getirmeyesin! Her an ca­suslarım Bec'e gidüp gelmektedir. Eğer kâfirin malına kanıp sözünde durmayıp kâfirin hediyelerine ve parasına tamah edersen, Allah hak­kı içün Bec'de otururken senin başını keserim. Sakın tamaha düşme, Beşyüz kese sarfet.. Arkan kalmazsa, Budin yakındır, heman bana ha­ber gönder. Yüz ikiyüz kese ve beş on gemi zahire gönderirim. Rabe suyu çenginde savaş meydanı kâfirde kaldı deyu ikide birde söylerler. Heman sadrazamın defterinde ve hatt-ı hümâyûnda ne yazılmış ise ona göre hareket et ve Uyvar'dan içeriye, dokuz saat ileride ayak bastığımız yerler bizim hududumuz olursa onların elçisi burada, sen oraya git.. İllâ aksi olup barışı kabul etmezlerse heman bana haber gönder, Tatar askeri dağılmadan iş görelim. Heman basiret üzere ol, öylece eyle.».

Diye sıkı tenbih ettikten sonra bana da: «Evliyam, işte sen de paşa ile bilesin (berabersin). Bu serhaddin sen eski korsanısın. Paşa bu serhadde gelmemiştim, Bu geçen seferleri görmemiştir. Sen de bu işlere agâh el, kâfir elçisi Komran kalesine gelmiş, sizi bekler. Heman sabah Budin'den kalkın.»

Dedi. Elçi paşa da (nola sultanım) diye vedalaştı. O ge­ce Budinde yatıp sabahleyin eski Budin'i geçip beş saatte (Kızılhisar kalesi menzili) ne, oradan:

Estergon kalesine geldik. Burada elçi paşa, pek muhte­şem bir alayla karşılandı. Estergon, İstolni-Belgrad, Budin
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.