Seyahat1.png
Portal:Evliya Çelebi
Seyahat2.png
Portal:Evliya Çelebi2
Seyahat3.png
Portal:Evliya Çelebi3
Seyahat4.png
Portal:Evliya Çelebi4
Seyahat5.png
Portal:Evliya Çelebi5
Seyahat6.png
Portal:Evliya Çelebi6
Seyahat7.png
Portal:Evliya Çelebi7
Seyahat8.png
Portal:Evliya Çelebi8
Seyahat9.png
Portal:Evliya Çelebi9
Seyahat10.png
Portal:Evliya Çelebi10
Seyahat11.png
Portal:Evliya Çelebi11
Seyahat12.png
Portal:Evliya Çelebi12
EÇS/11/36 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt
Evliya celebi.jpg

Evliya Çelebi
EÇS/11/38

Kanije, Eğri, Tameşvar askerleri Estergon sahrasmda kırk bin asker çadırlarını kurdu. Burada aşağı camide cuma na­mazını kılarken Budin vezirinden şöyle bir ferman geldi:

«Estergon'dan kalkıp bütün askerinle Alman hududuna girüp, ora­da kâfir elçisi ile barIş yapıp, bütün seninle giden serhad asekrine kâ­firin elçisini teslim edüp, sen onların kâfir askerine teslim olmayıp, ırz ve namusunla gidüp gelesin.. Allah yardımcın ola..»

Diye camide cuma namazı kılındı. Heman hareket edüp:

UĞURSUZ ENGÜRÜS VİLÂYETİNE VE AMANSIZ

ALMAN DİYARLARINA GİTTİĞİMİZ KONAKLARI

BEYAN EDER.

Evvelâ Tuna kenarında, Estergon alaybeyinin Macar kö­yü olan Uyfalube köyüne geldik. Sonra batıya gidip Tuna kenarında Şaktoy, Hesmel, Almoş, köylerine geldik. Estergon toprağında, fakat kâfire haraç veren Macar köyleridir. Mâ­mur köylerdir; Bu köyleri beş saatte geçtik. Papa nehrinin Tuna'ya karıştığı bir bataklık kenarında bir ağaç köprü ke­narında durduk. '

Tata sahrası: Daha evvelce altı nefer kölemle buraya gelmiştim. Ama o vakit buralara dikkatle bakmamıştım. Me­ğer kâfiristan içinde çok yer gitmişim. Burada Budin kapudanı on parça, Vişgrad kapudanı üç parça, Estergon kapudanı altı parça frrkateleriyle gelip, paşanın otağı yakınma ge­lince bir yaylım top ve tüfenk şenlikleri yapıp elçi paşadan hil'atlar giyip gemilerine gittiler. Sonra paşanın yirmi parça zahire gemileri geldi. Burada, kâfir elçisinin Komran'da oldu­ğu haberi geldi. Paşa hiddetlenüp burada oturma emri verdi. Ben heman paşadan izin alıp kıbleye yarım saat giderek:

Tata kalesi tarafına yollandım. Yapıcısı Engürüs kralla­rıdır. 950 (1543) de Süleyman Han Estergon fethinde bizzat

İÇ LİNKLER

DIŞ LİNKLER

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.