FANDOMEÇS/11/39 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/41
Estergonluya haraç verirler. Buradan yine kuzeye 5 saat gi­dip:


Tata sahrası menziline geldik. Burada elçi paşa efendi­mizle buluştuk «Safa geldin Evliyam, Mustafa efendiyi bula­bildin mi?» deyince, «Hayır sultanım, adından eser yok» de­dim. Burada Nemçe elçisinden bizim elçi paşaya bir haber geldi «buyurursanız müşerref olalım» diye.. Altı nakışlı ara­balarla hediyeler geldi. Bizim elçi hiç birinin yüzüne bakma­dı. Hemen Tata kapudanı değirmenleri köprüsünden alay ile geçip, Tuna nehrini sağımıza aldık. Zahire gemileri de bay­raklarını ve yelkenlerini açarak Tuna nehri boyunca bizi ta­kip ediyordu. Burada Alman hududu üzerinde Sultan Süley­man milleri göründü. Kâfirlerin askerleri Tuna kıyısından ve gemileri de Tuna'dan gelmeğe başladı. Elçi paşa, sımr mil­lerine ikibin adım kalınca kahvaltı bahanesiyle muhteşem çadırını altun toplarla kurdurdu. Hep sırmalarla döşendi. Bü­tün beyler ve asker çadır etrafmda yerlerini alıp durdular. Kokulu, anberli yemekler yediler. Bütün askere atlar üzerin­de çörekler, beyaz ekmekler verildi. Mehterhane çalındı. Küf-farın elçisi de gemilerinden çıkıp hudud milleri tarafına ge­lip bir kara çadırda durdu ve yine paşaya (buyursunlar) diye haber gönderdi ise de paşa aldırış etmedi ve İslâm askeri ile cirit oynamağa başladılar. Bizim Estergon odabaşıları hudud millerinde kâfirin elçisini görüp paşaya: «Sultanım, kâfirin elçisi gelmiş, millerde hazır duruyor» deyince paşa mehter çaldırarak, gülbankı Muhammedi çekip, top ve tüfenk şen­likleri ile miller başına vardı.

iki elçinin buluşması: Burada İslâm askeri mehter çal­madan rahat durdular. Kâfir askerleri de hudud millerinin öbür taraf mda sessizce durdular. Bizim paşa atından inip yaya olarak, bütün iç ağaları, beş aded Estergon odabaşıları, beş aded Estergon ağaları, birkaç gün görmüş serhad ihti-yarlarıyla, iki paşa, iki alaybeyi ile birlikte millere doğru çık­mağa başladı. Bütün asker de silâhlı olarak millere yakın geldi. Çünkü bir kere İkinci Selim Han zamanında burada
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.