Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.382
pages


EÇS/11/42 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/11/44

zim kral elçisi yirmi adım yürüdü» derler. Eğer bu kadar yü­rümedi ise, onun yanindaki bizim ihtiyarlar gelip «yok, kral elçisi yirmi adım yürümedi» derler ve kâfirin yalanını paşaya söylerler. Velhasıl arabulucu ihtiyarlar iki elçiyi buluşturup el sıkıştırırlar. Kâfirin elçisi bizim elçinin göğsünü öper, bi­zim elçi de onun omuzunu öper şekilde hal ve hatır soruştur­duktan sonra kâfirin elçisi der :


«Zahir sultanım, Mekke, Medine ve Kudüsü şerif padişahının mut­lak vekilisiniz!»

Der, paşa da:

«Beli, vekilim ama, siz de Nemse çasarının vekilisiniz. Pâdişâhı­mızın hatt-ı şerifinde olan şartlara göre barışı kabul ettiniz mi?»

Deyince, iki taraftan (ettik) diye ahidnâmeler yazılıp, neman kâfirin elçisi bizim paşanın göğsünü öper ve orta mil­den geçip bizim hududa girer. Bizim Osmanlı askeri kâfirin elçisini alıp, bizim tarafa kapudanı kadırgalarına koyup Budin'e, oradan İstanbul'a götürürler.

Sonra kâfirin askerleri de bizim paşayı milden içeri alıp, kâfir elçilerini getiren alay gemileri kapudanları paşaya ge­lip «Sultanım,bizim gemilere binip safa ile Tuna üzerinden gidin» dedikleri vakit bizim paşa:

«Ben askerimden ayrılmam ve biz atlara binmeği öğrenmişiz.»

Dedi. Onların bütün alay gemileri, bizim zahire gemile­rimizi yüklerine alıp Komran'a doğru gittiler. Bu kalenin dizdarı mel'ün Zoze, altıbin askerle bizim paşayı götürmeğe gelince, iki taraftan top ve tüfenk atışı ile şenlikler oldu. Biz de ağır ağır bir saat batıya Tuna kenarında gidip, Sun köyüne geldik. Tuna kenarında 1000 evli köydür. Fakat Es-tergonlular bunlardan haraç alırlar. Vermezlerse, Estergonlular bu köyü harab ederler. Buradan yarım saat giderek:

Komran kalesine geldik. Yapıcısı Fâtih asrında Ersek bandır. Sonra 1003 (ibat) Üçüncü Murad zamanındaYanık serdarı Semiz-Osman Paşa Komran kalesini kuşattı. Bir iki ay dövdü, kış geldiği için fetihsiz geri döndü. İslâm askeri-
İÇ LİNKLER[]

DIŞ LİNKLER[]