FANDOMEÇS/11/45 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/47
karışıklık olduğundan kaleye de zahire gönderilemiyordu. Kıtlık başlamıştı. Çaresiz kalan askerler düşmandan zahire istemişlerdi. Bunu fırsat bilen düşman, bir gece kale altına beşyüz araba ile geldi. Arabalardaki sandıkların herbirinde beşer adet silâhlı askerleri vardı. «Zahire getirdik, kale kapı­larını açınız» dediler. Düşman zahireden evvel bol şarap gön­dermişti. Bu yüzden kaledeki askerlerimiz, kumandanları hep sarhoş idiler. Düşman kalenin Bec kapısının iki katını da top külleleri ile kopardı. Hep bir ağızdan kaleye baskın yaparak, bu kadar sarhoş ümmet-i Muhammed evlerinde ka­dınlarıyla yatarken çoğunu kılıçtan geçirip, kâfirler yataklarında yatan ümmet-i Muhammed avretlerinin koyunlarına girip, nice çeşit iş görürler. Paşayı, yeniçeri ağasını, diğer ağaları sağlam olarak esir edip «pâdişâhınızın kalesini böyle mi korursunuz?» diye başlarını kesip, İstanbul'a gönderirler. Yanık kalesinin hile İle düşman eline geçtiği haberi pâdişâha ulaştı (1006)

Bu kale hâlâ düşman elindedir. Düşman bu kaleyi fev­kalâde tahkim etmiştir. Hakîr Evliya, bu anadek yirmiyedi yıldır dokuz padişahlık yerde 1741 sağlam kale gördüm. Böylesini görmedim.

Yanık kalesinin şekilleri: Bizim Budin ve Estergon toprağındadır. İstolni-Belgrad'a yakındır. Kuzey tarafında Tuna, kıble tarafında Rabe (Rabb) nehri akar. Batı tarafında Rabce nehri Sen Martin kalesi dağlarından gelip, Yanık varoşu­nun içinden akarak Tuna'ya dökülür. Bu kale kuşatılsa Tuna'dan başka Rabe ve Rabice nehirlerini başka yere akıtmak ve kaleyi kuru yerde bırakmak mümkündür. Evvelce akıtıl­mıştır. Akan yerleri görünmektedir. Hakîr dikkatle tetkik ettim. «Bu meseldir ki, su aktığı yere yine akar» demişler. Doğrusu şeker yemişler. Kalenin batı tarafı dışında iki neh­rin ortasında ada gibi kalmış olan:

Yanik varoşu: vardır. Büyük bir Macar kâfiri varoşudur. Uzunluğu 2000 adımdır. İkibin ahşap ev vardır. Bütün pen-
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.