FANDOMEÇS/11/46 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/48
cereleri Rabe ve Rabce nehirlerine bakar. Ortası geniş cadde­dir. İki tarafı süslü dükkânlardır. Hep avretler oturup mal­larını satarlar. Dış tarafında bağ ve bahçeleri çoktur. Yanık kalesi, yedigen şeklindedir. Yedi köşesinde büyük tabyalar vardır. Her birinde biner adet cengâver ve ellişer adet balye­mez toplar vardır. Hendek dışında da yedi adet tabyaları var­dır. Etrafmın kaç adım olduğunu ölçemedim. Çünkü gözcü kâfirler mâni oldular.Temâşâ ettirmezlerdi ama nezaketle yine seyrettim. Kendi sözlerine göre, 16 bin arşındır dediler. Üç adet üç kat sağlam kapıları var. Güneye bakan Sen Mar­tin kapısı ve İstolni ve Estergon kapısı derleri Buradan gi­rerken hendek üzerindeki köprüsünü adımladım. Tam 200 germe adımdır. Oradan şehir içine 1000 adım batıya gidip, varoşu kapısına geldik. Eğri büğrü kemerler altından geçilir kapılardır. Üzerleri dağlar gibi toprak yığılı tabyalardır. Bir kapıda Tuna kenarında iskele kapısıdır. Kalenin doğusundan yassı tabyaya kadar uzunluğu 2 bin adım büyük cadde olup, iki taraftan birer kat saraylarda".. Altları mahzendir, muha­sara sırasmda avret ve oğlanlar burada gizlenirler. Yolun iki tarafı dükkândır. Nemse sarayı önünde geniş bir meydan ve burada korkunç bir zindan vardır. Macar sarayı önünde, ev­velce cami yaptığımız şimdiki bir büyük kilise vardır. Allah yine bize nasib eyleye. Kale içinde 2000 aded tahta örtülü ev­ler vardır. Bütün kiliselerinin çan kulelerinin külahları beyaz teneke ve altın yaldızlı saçlardır. Harb sırasında 30 bin as­keri olur. Ama yirmi günde kıtlık başlar. İmdad gelmezse aman ile kaleyi teslim etmeleri mukarrerdir. Çünkü imdat­ları Tuna yolu ile gelir. Bunu ise kesmek mümkündür. Kale­nin üç tarafı doksan adım enli derm hendektir ki içinde tran-sa gemileri gezer. Bütün topları hendek içine, sahraya doğ­ru dizilmiştir. 7100 adet topu olduğunu söylediler. Paşanın arabaları, katarları köprü başına gelince, arabaları develeri "hpr* ininde adam saklı olmasın dive aradılar Tuna kenarın­da çadırlar kuruldu. Paşa da alayı ile Yanık kalesi dibine gel­di. Öyle bir top şenliği ile karşıladılar ki, kâfirlerin atları top
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.