FANDOMEÇS/11/47 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/49
sesinden ürküp, üstlerindeki süvarileri yere vurup serseri do­laşmağa başladı. Hamdolsun bizim atlarımız seferde top sesi işite işite alıştığından bizi eyre vurmadılar.

Yanık kapudanı elçi paşaya büyük ziyafetler verdi. Ziya­fetten sonra paşa, sipahiler halifesi Mustafa efendiyi sordu. Zindana gittiler, asla bulamadılar. Burada üç gün kaldık. Ertesi gün bizi götüren ikiyüz sirem arabalarına izin verildi. Arabalara üçyüz adet kâfirler arkadaş olarak koşulup, bizim arabalar Estergon'a doğru yola çıktı. Yanık kapudanı tara­fından üçyüz adet hento arabaya eşyalarımızı yükledik.

Yanık kalesi şehîdliği ziyâretgâhı: Önce Sinan Paşa bu kaleyi fethederken bütün şehîdleri varoş dışında gömmüş, kâfir de burayı zabtedince kırdığı müslümanları buraya göm­müştür. Burada elçi paşadan izin alıp yirmi adet serhadli arkadaşlarımızla güneye bir saat gidip:

Sen Martin kalesine gittik. Bazıları Samartin derler ama doğrusu Sanmarti'dir. Venedik kâfirinin bayraklarında olan ricâl-i gayb şekli olan Sanmarta adıyla anılır kaledir. Bir Ve­ nedik başkanının kızlarından bir Frav Kız yapısıdır. 1002 (1593) da Sinan Paşa tarafından fetholunup, üç sene sonra yine kâfir tarafından alınmıştır. Batıya bakan bir kapısı var­ dır. Ama küçük kaledir. Bu kaleye bizi komadılar. Ama aşağı varoşda hakire ziyafet verdiler. Yemekten sonra Mustafa efendiyi sorduk, (vallahi, Rab'da esir olan adamlardan bizde kimse yoktur) dediler. Kale sarp yerde olduğu için Estergonlular bunlardan haraç alamazlar. Evleri üçer kat, tahta ör­ tülüdür. Bu varoş tamamen Macardır. Ama kale Nemse elin­ dedir. Sokakları kaldırım döşelidir. Su ve havası güzeldir. Bağ ve bahçesi hesabsız, güzelleri çoktur. Buradan kuzeye gittik. Birçok mâmur köyler geçerek ................. varoşunu da geç­tik. Yine kuzeye üç saat giderek Yanık altında paşamıza ulaş­tık, buradan batıya üç saat gidip (Kastel) kalesine geldik. Rabce nehri kenarında bir ağaç köprü başında üçken şeklin­ de topraktan dağ gibi bir kaledir. Üçyüz askeri ile kapudanı


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.