FANDOMEÇS/11/48 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/50
paşaya karşı çıktı. Bu kalenin karşı tarafında (Majonvar) varoşu vardır. Bec kalesi içinde İstefano manastırının vakfı olan bir Macar varoşudur. Üçbin evli bağ ve bahçelidir. Bura­dan kalkıp (May Frav) varoşuna geldik. Nemse çasarının ka­rısı, May Frav denilen avretin hasıdır. Verimli geniş yerde büyük iki Varoştur. Aralarında Rabce nehri geçer. Dağ tara­fındaki varoş, çasarın baş komisarının hasıdır. Buradan bir saat gidip, (Rodolfoş, Dolfoş) varoşuna geldik. Hangi kral başta ise onun vezirinin hasıdır. 5 bin adet ev, onbir adet hâ­kimleri vardır. Reayası hep Macardır. Onbir manastırı var­dır ama, şehire girmedim, buradan da batı tarafa gidip:


Ovar kalesine geldik. Evvel ve ahır Nemse çasarınındır. Süleyman Han 935 (1528) de Viyana gazasına giderken yak­mıştır ama eline geçirememiştir. Kale dibinde büyük bir va­roş vardır. Bu varoşun bir tarafından girip öte tarafından, çıktık. İki tarafta saraylar, kârgir dükkânları vardı. Bu dük­kânlarda nice yüzbin mahbub ve mahbubeler alay seyrine çıkmışlar. Kale hendeği dibinde durup kapudanrn ziyafetini yedik. Şehrin bütün dilberleri çadırlarımıza gelip gönülleri­mizi hoş ettiler.

Ovar kalesi şekilleri: Tuna'dan biraz uzakta bir düzlük­te havalesiz, hendeğinden Kalka nehri geçen bir kaledir. Bu nehir Paçarhot yaylalarından gelip Tuna'ya karışır. Kapısı güneye açılır. İçinde üçyüz ev ve bir manastırı vardır. Hen­dek dışında beş yerde toprak yığılı tabyaları vardır. Kuşat­ma sırasında bu tabyalar yüzünden kaleye yanaşılmaz. Ama, bu tabyalardan birisi ele geçerse kale çabuk zabtolunur. Ya­nık bizde iken bu kale hududun sonu imiş. Ama kâfirler bir yıldanberi bizden geri almışlar. Estergonluya hediye ve haraç verirler. Etrafında bağ ve bahçesi hesabsızdır. Buradan ötesi Nemse olup, Macar kâfirleri silâhlarıyla giremezler. Eğer ça­sarın seferi olur da Macar'ı sefere davet ederse o vakit silâh­larıyla gıderler. Macarla - Avusturyalılar hiç bir vakit birbir -
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.