FANDOMEÇS/11/56 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/58
ları hep benimle gitsin) deyince baş komisar (çasar hazret­leri azametiyle şöyle buyurdular...) der demez heman paşa: «Vallahi mel'un dinsiz! Bir daha ağzından çasar azametiyle şöyle buyurdu lâfını işitmeyeyim. Yoksa seni hançer darbesiyle tepelerim. Azamet (ululuk) Allaha mahsustur. Bizim, Mekke ve Medine pâdişâhı bile (azameti ile) diyemez de sen ikide birde nasıl söylersin? »


Deyince kâfir dondu kaldı. Bu defa tercüman Mikel dedi ki:

«Sultanım, çasarın size pek çok selâmları vardır. Alayla şehre gi­rerken sancak ve bayrakları açmasınlar, sancak sırıklarını kaldırmayıp omuzlarında götürsünler. Çünkü kale kapısı alçaktır ve mehter­hane çalmasınlar. Benim mehterhanem önüsıra çalınsın. Bizim sultan-zâdeler, vezir oğulları, paşanın önüsıra gitsinler. Paşanın ardısıra benim içoğlanlarım yürüsünler. Bütün sipahilerim groflar, kapudanlar, erşaklar paşanın önüsıra gitsinler diye çasar buyurdular.»

Deyince paşa ateş parçası kesilip:

«Baka, kâfirler.. Sizin beni burada oturtmanızın sonu bu mu ol­du? Bu yaptıklarınız bize hürmet için midir, yoksa tahkir olsun diye midir?»

Deyince kefereler dediler:

«Hâşâ sümme hâşâ ki bu sözler sultanıma tahkir ola.. Bizim Engürüs kanunumuz böyledir. Bütün elçi paşa kardeşlerinize böyle iderüz.»

Paşa da şu cevabı verdi:

«Sizin kanununuz öyle ise biz islâm pâdişâhının vezirleriyiz. Bi­zim islâm üzere eski kanunumuz böyledir ki, ben Rumeli beylerbeyisiyim. Teşrifat kanunumuza göre pâdişâh tarafından oniki yük akça hasım vardır, iş başmda veya azledilmiş olsam dâva dinleyip suçlu­ları asarım, ve yedişer kat mehterhanemi çalarak alay yaparım. Ve alayımın içine yabancıdan kimseyi komam. Eğer girerse vur ederim. Ben Mekke. Medine. Kudüs, Bağdad. Şam ve Haleb pâdişâhının elçisi olam.. Niçün Peygamberimin sancağını açmam, niçün mehterhane­mi çalmam, niçün alayımın içine kâfirleri koyup, kendi ağalarımı dar-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.