FANDOMEÇS/11/57 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/59
madağınık edem, niçün alayımıza kâfirlerin borularını, davullarını ve deccallarını çaldıram?! imdi sizin maksadınızı anladım. Ben sizin bu teklifiniz şeklinde kralınıza varmam. Osmanlı kanununu bozmam, ve beni diğer elçilerle ölçmen.. Onlar Kanije Tameşvar eyâleti pâyesiyle gelirlerdi. Para yüzünden Osmanoğullarınm ırzına leke düşürüp, kral elinden şarap dedikleri haramı içerler. Bana ise ne mal, ne menal, ne şarab lâzım.. Ancak pâdişâh ırzı lâzımdır. Eğer kanunumuz üzere beşyüz altmış adamlarıma birer okka ekmek ve birer okka et, beşyüz atlarıma birer yem ve diğer makul masraflarımızı verirseniz ne âlâ., illa kanunumuza riayet etmeyip bize hakaret ederseniz, ben. burada on yıl adamlarımda otursam hurma şerbeti, bitki suları yedi­rip, hepsine sırmalı, ipekli kumaşlar giydirip otururum. Ve sizin bana. iltifat etmediğinizi bir bir sadrazama arzederim. Sizin de elçinizi is­tanbul'da köpek yerine komayıp rağbet ve. iltifat etmeyip Galata mey­haneleri içinde pavurya, yengeç, kerevit, tagorne, medhe, Miridye-denilen müzehrefatı, sümüklü böcekleri, kaplumbağa, ahtapotları yesin


Der ve paşa heman «Tiz divan efendisini çağırın, sadra­zama halimizi arzedelim. Ve askeri ve Tatar askerini dağıtmasunlar!» deyince tercüman ve komisarm akılları başların­dan gidüp paşanın ayağına döşerler ve «Aman sultanım, lütfeylen, arzetmen.. Bir kere çasara danışalım» dediler.

«Bre hey mel'un dinsizler! Lâfa gelince çasar şöyle büyüktür filan­dır dersiniz. Bu işte çasara danışacak ne var? Çasardan başka işbilir ve söz anlar kimse yok mudur? Bizim âl-i Osman vezirleri işler görür, kaleler alır, bozar, bozulur, Erdel kralarau, Eflâk ve Boğdan beylerini azleder, Erdel'de Yanove ve Varat kalelerini fethederler, pâdişâhın; haberi bile olmaz, sonradan fetih haberi gönderirler. Ama sizler, bir okka ekmek veya et fazla verelim mi diye heman çasara sorarsiz.»

Bunun üzerine bütün kâfirler sustular. Uzun münakaşa­lar oldu. Hamdolsun elçimiz, yere batası kâfirin sözlerine zerre kadar uymayıp bütün sözlerine itiraz etti. Bir hafta, münakaşadan sonra:

«Elçi paşanın her ne arzusu varsa kral makbulüm olmuştur. Safâ
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.