FANDOMEÇS/11/58 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/60
geldin, hoş geldin. Kadem getürüb yüzümüz basageldik. Ama kale içinden alay ile geçerken sancaklımı biraz eğsinler.»


Diye rica etmişler. Ama evvelce sancakları hiç açmasın­lar ve başaşağı etsinler demişlerdi. Fakat paşa derhal «hâşâ ben saçağı aşağı alıp bu iş sahibi olam, meğer burada ölem» diye ağır yemin etti. Yere batası kâfirler çaresiz kalıp, hiç bir ricaları geçmedi.

♦—-

'BEC KALESİNE ALAY İLE GİRDİĞİMİZ TERTİBİ 'BEYAN EDER.

Saoahleyin tercüman Mikel ile baş komisar gelip «Buyurun, bütün istekleriniz üzere alayınız olsun diye kraldan bir cevahirli, sekiz atlı bir hanto araba getirdiler. Paşa «Ben arabaya binmem, biz Osmanlı­ yız, bizim âdetimiz, küheylân atlara binip cirit oynayıp gazalara git­ mektir. Bizim istanbul'da böyle arabalara avretler biner, bize lâzım değildir» deyince «siz bilirsiz sultanım» deyip kefereler bir tarafa dur­ dular, islâm askeri de hazırdı. 1074 zilkadesinin ..................... cumartesi gü­ nü, bütün ağırlıkları Konakcı-başı Bec'e götürdü. Silâhlı olarak bü­ tün hademelerimiz, hazinedar ağa ile demir kuşanmış, çarkab tirkeşli iç ağaları, hazine katarları ve arabaları, develerin ardale ve çanlarını çalarak, kösler çalarak, bütün çaşnigirler, kilerciler küheylanlarının ellerinde mızraklar,, ipek bayraklar açılmış konağa giderek ağırlıkları yerleştirdiler. Ertesi pazar günü seyisler, mekkâreciler orada kaldı. Konakcı-başı, hazinedar-başı ve bütün hademeler Peşpehel şehrine geldiler. Bütün ağalar atlara binip üç saat hazır durdular. Bütün deve­ ciler ve meşaleciler meşalelerinin saplarına rengârenk atlaslar sarıp "ve meşalelerin boğazlarına kıymetli yağlıklar bağladılar. Meşalelerin içlerini lâle, sünbül, menekşe, erguvan, gül, ful ve reyhanlarla süsledi- ler ve (Allahu. yansur sultânenâ) diyerek geçtiler. Bunlardan sonra Tatar askerleri, çaşnigirler, dış kilerciler, aşçılar, müteferrikalar, itibarlı ağalar , bizimle birlikte gelen Budin , Eğri , Kanije, istolni-Belgrad, Estergon ağaları, silâhlı, sırmalı, kaplan postu, kartal kanatlı, arkala­rında ve başlarında salihli, Yahyalı porçalı ve gürz ilyas taçları ve yel-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.