FANDOMEÇS/11/59 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/61
ken takkeler giyip Haseynî, Hüseyni, Tuna geçti kınalı atlar ile, eller

ne kurd tüyü sarılı kosdaniçe sırıkları üzere çeşitli ipek flandireler alarak, ellerinde ve bellerinde karabina tüfenkleriyle, sonra paşanın delileri, gönüllüleri, altı çift alay çavuşları, acâib çehreli, sırmalı kaf tanları, altın ve gümüş yaldızlı kemerleri, gümüş çevkânları, kadife şalvarları, başlarında simurgu anka utagaları, turna telleri, şahin tel leri ile başlarını süsleyip Allah-ü ekber sesleri ile naralar vurarak, geçtiler.

Ağaların ardları sıra her ağanın pürsilâh kantar sırıklı köçekleri,, önlerinde ikişer küheylân at ile yedekçileri, kapucu-başıların ardısıra tuğlar, yörük bayrağının önüsıra imâm, müezzin ve hakir ve paşanın, şeyhi, kadı efendi, divan efendisi, paşanın oğlu beyefendi, bunlardan sonra, askerin ortasında kırk elli kadar kırmızı şalvarlı cündîler atlar üzerinde ayakta durarak, bazısı at üzerinde tepesi üstü durarak, birlerine topuzlar atarak, at üstünde bağdaş kurarak, yahut eğer üzerinde diz çökerek atları yıldırım gibi koşturarak, atlarının karnı altına girip öte tarafından çıkıp, atın boynuna asılıp yine üzerine atlayarak at üzerinde namaz kılarak veya tek ayak üzere durarak vel­hasıl çeşitli hünerler göstererek geçtiler. Kâfirler bunları görüp şaşı­rıp kaldılar. Yine askerin ortasında gürzbazlar, kemankeşler, matrak-bazlar, kılıç oyunu yapanlar meşin tornan giymiş çıplak pehlivanlar,, sığır boyunduruğu kadar demir yaylar çekerek, birbirleriyle güreş yaparak geçtiler. Tuğların ardısıra paşanın imrahor ağası bütün sa­raçları İle, ellerinde kantar sırıklar ile geçtiler. Sonra pâdişahımızın çasara hediye gönderdiği oniki baş asil atlar, temiz gümüş çullar üze­rine diba sağrı örtüleri ile, başları fevkalâde süslü, çatal zincirli yu­larlarının herbiri beyaz külâhlı yedekçiler çekerek atlar kişneyerek geçtiler. Sonra baş halife, krala verilecek iki baş, mücevher, murassa ve sıramalara bürünmüş cevahir eğerli ve cevahir takımlı baştanbaşa inci, lâal, yakut ile Süslenmiş atlarla geçti. Bunların ardından paşanın ahır kethüdası ile, dokuz adet sırmalara boğulmuş, mücevher takımlı yedekciler ellerinde yedekleriyle, onların ardısıra altın taşlı, başları ablak telli, elleri baltalı on adet satırlar, herbiri inci dökmeli halkalar, sırmalı eteklikler ve inci düğmeli kantureler, bellerinde debdevi, dedhi ve aftâbeler, cevahir kuşaklar ve gaddâreler ile ikişer ikişer geçtiler.


Bundan sonra paşanın sağ ve solunda mataracılar, tüfenkciler, kır-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.