FANDOMEÇS/11/63 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/65
suyun az olduğunu görmesin diye bu gulâmları suya girmek­ten menettiler. Kalenin Macarlarca adı Kölvar'dır. Rumelili­de Bec'dir. Fakat Bec, kalenin dibinden akan nehrin adıdır. Viyana kalesinin Tuna kenarındaki duvarı iki kattır. Her ka­tı beşer adımdır. Temeli safi hamam kubbesi gibi iri taşlar­dır. Bu Tuna kenarı tam ikibin adımdır. On büyük tabya vardır. Her tabyada biner adet asker bekler. Her birinde elli­şer balyemez top vardır. Ama su tarafı duvarları alçaktır. İki kat duvar arası geniş bir yerdir. Çalı çırpıdan, sazdan dükkâncıkları vardır. Fakat kefereler demir, kömür gibi hır­davat satarlar. Tuna kenarı tamamen iskeledir, Gümrük önünde pek çok mahzenler vardır. Gümrükten dört kere yüzbin altın hasıl olur gümrük emanetidir. Bec kalesi imansız­lar yeri, amansız bir Alman kalesidir. Huda îman sahibine nasib ede..


Bu kalenin duvarı üzerinde etrafı onbeşbin adımdır. Ama tabyaları üzerinde adımlamağa kâfirler Komadılar. Eğer oradan adımlansa firmibin adım olurdu. Seki zadet ka­pısı vardır. Beşi geniş caddelere açılır. Üçü küçük kapılar­dır. Tuna kenarında birkaç küçük kapı daha varsa da isim­leri malûm olmadı. Etrafı hendektir. Tuna tarafında hende­ği yoktur. Bu hendek kenarı boyunca bu kaleyi yavaş yavaş elimde teşbihim ile saydım. Etrafı hendek sıra tam ondokuz bin beşyüzelli adımdır. İkibin adım da Tuna kenarı idi. Bu hesaba göre Bec kalesi 21550 adımdır. Hendekler su ile dolu­dur. Ancak frenk kapısı iki tarafı bin adım hendek içi kuru­dur. Çayır çimen verimlidir. Hendekler yüzer adım enli ve derindir. Hendeğin batı tarafından Tuna'dan büyük gemiler giren büyük limandır.
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.