FANDOMEÇS/11/65 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/67
Saray kapısı denilen üç kat bir kavi kapı daha vardır. Bec nehri, hendek aşırı elli adım uzaktan akar. Nehrin öte tarafında debbağhâne vardır. Bec suyu köprüsünden aşağı.. Tuna nehri kenarında köprü kapısı kuzeye bakar üç kat de­mir kapılardır. Bu kapı önünde sun'î olarak getirilen. Tuna nehri üzerinde gemi direklerinden yedi gözBft bir büyük köp­rü vardır. Elçi paşa varoşuna, bu köprüden gidip gelinir.


Soyte(?) varoşu: Nemçe dilinde Bec kalesinin bir adı da Soyte'dir. Önce Bec burada kurulmuştur. İki Tuna arasında. 3 bin adet tahta ve kiremit örtülü ikişer üçer katlı büyük sa­ raylar vardır. Budin tarafından gelen elçileri hep buraya kondururlar. Evlerin altları hep anbar ve mahzenlerdir. Ter­ sane iskelesi ve gemi yapılacak yerler buradadır. Zengin Ya­ hudiler bu şehrin yüksek konaklarında otururlar. Aşağı ev­ lerde Nemseliler oturur. Sapık kralın bu şehirde seyre değer bir bahçesi vardır. Üçbin bahçıvanı, 77 bin ağacı, yetmiş yer­ de muhteşem köşkleri vardır. Gül gülistandır. Yere güneş ışı­ ğı geçmez bir ağaçlıktır. Bütün çamaşır yıkayıcılar elbiseleri burada yıkarlar. Şehir içinde asla bir evde çamaşır yıkanıp çirkefi dökülmez. Çamaşır yıkayıcı güzel kızları meşhurdur.. Bu varoştan başka Bec kalesi etrafında beş tane büyük varoş? daha vardır. Bec kalesinin doğusunda Bec suyu aşırı debbağ­ hâne varoşu ......... bütün debbağlar, gödericiler, kirişçiler, bo­ yacılar, koyun, sığır ve hınzır kasabları bu varoştadır. Şehir­ de asla canlı mahlûk boğazlanmaz. Üçüncü varoşu Peşpehel varoşudur. Evvelce yazılmıştı............... ,........... Bec'in iki saat ba­ tısında Tuna kenarında eski Bec varoşu ............ kalesini ecinniler zabtetmiştir. Bu varoşlarda komsar hâkimleri vardır.. Hepsi otuzbin evlidir. Herbirinde kırk elli kilisecikler, altt yedi manastır, yüzer yüzellişer dükkânları vardır.

Bec kalesi vasıflarının tamamlanması: Bu kalede 40 bin ev vardır............... büyük saraydır. Çasar sarayından başka altışar , vecüser katlı saraylar vardır. Her sofasında çeşitli, maksureler, balkonlar, sedefli pencereler, divanhaneler.. Ta­mamı ikiyüzbin penceredir diye defterdar söyledi. Doğrudur...
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.