FANDOMEÇS/11/70 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/72
ve gök yakut, kehriba, sedef gitti çeşitli kıymetli taşlarla yapılmıştır, içlerinde Zebur, İncil, Tevrat ve Kur'an olan dolablar vardır. Bu dolablarda her dilden yüzbinlerce kitap vardır. Vâkıâ Mısır'da Ber-Kok Sultan Ferec, İstanbul'da, Fâtih, Süleymaniye ve Bayezid cami­lerinde de çok kitap vardır ama, bu daha fazladır! Her lisanda resimli teşrih kitapları, atlas minör, coğrafya, Papa Monte adlı hey'et kitap­ları çoktur. Bizde resim haramdır diye resimli kitap yoktur. Sözün kı­sası, kâfir, kâfirliğince, Allah kelâmıdır diye bütün kitapları haftada bir defa silip temizlerler. Ama bizim Mısır iskenderiyesinde Attarlar camii denilen bir camiin bu kadar yüz dükkânları, han ve mahzenleri var iken cami harab, kütüphanesi üzerine yağan yağmurdan binlerce cild kitap çürümüştür. Bu Allah kitaplarını yiyen güvelerin, kurtların, farelerin seslerini işiten bir müslüman demez ki, bu kadar kitap telef oluyor, buna bir çare bulalım!» Bu Bec kilisesi içinde bin hademeleri vardır. 18 Kırallık kâfiristanın papasları bu kilisenin bir köşesinde gece gündüz. Bütün Mimlerle riyazete çalışırlar, iki tarafı mezarlıktır. Or­tası mihraba kadar ikiyüz sütun üzere mahzendir ki, burada olan al­tının hesabını Allah bilir. Hattâ eski kral kızlarından Azarilsun adlı kız ölüp bin milyon malını ve yüz milyon altınını bu kiliseye vakıf etmiştir. Onun için isfaç (isveç) kralı bir dolu kâse şarap içip «Nemsenin bu Bec kalesindeki istefani manastırındaki mala mâlik olmaz­sam dedemin tahtı ve tacı bana haram olsun. Bu isveç devleti bana ve evlâtlarıma haram olsun!» diye ahdeder. Bu kadar hudutsuz zen­gin bir manastırdır. Burada öyle avizeler, şamdanlar, buhurdanlar var ki görenin aklı gider. Etrafında üçbin adet iskemleler vardır, üzerle­rinde kâftater oturup îsâ âyini yaparlar. Geride kılbe kapısının iç ta­raf mda sekiz adet sütü» üzerine öyle bir erganon mahfili vardır ki, benzeri yoktur. Meğer Estergon'da Kızılelma caminin Süleyman mahfili ola... Ama bu Bec mahfili ondan yüksektir. Tam üçyüz adet saz, tabi, nakkare, nefir ve sair çalgılar vardır. Kalemle yazılamaz, dinle­mek gerektir. (Siniden ki bud mened diden) gibi seyri vâcibdir. Bu sağların sağ ve solunda camus derisinden koörükler rüzgâr hasıl eder­ler ve sazlara ses verirler. Bu körüklerin yanlarındaki merdivenlerden tavâşi Nemse gulâmları çıkıp hazır dururlar. Körüklerin üst tahtası sona erişince aşağı inerken tavâşi gulâmlar merdivenlerden inip kö-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.