FANDOMEÇS/11/79 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/81

Diye öyle metanetli cevaplar verdik ki hepimiz bayıldık.. Paşadan hediye detferlerini alıp gittiler. Onlardan gelen def­ter mucibince hediyeler krala, anasına, baş vezire, baş papasa, baş arşake ve vezir makamında olanlara ve başta olan dinsizlere bütün hediyeler hazır oldu. Ertesi.. Zilkade ayı­nın pazar günü, çasar, ikinci vezir ve baş komisar ile kendi hanto arabalarından sekiz adet mücevherli, cilâlı, murassa,, mineli araba göndermiş ki, insanın gözü kamaşır. Paşa hantoya bindi. Ağalar atlarına binip hazır oldular. Önce sekiz, adet divanhane döşemesi, altın nakışlı ibrişim halıçaları, se­kiz adet hanto arabalarla ileri gittiler. Sonra bir direkli bir otağ bir hanto arabaya yüklediler. Yanları sıra samur kürklü ağalar, piyade saraçlar, çasnigirler, çadır mehterleri ve meh­terbaşı geçti. Sonra üç leş asil at, biri cevahir ve murassa. eğerli, cevahir takımlı, topuz ve gaddareleri, bahri hotaslı, altı adet cevahire bürünmüş yanaklı, at başında murassa, çifteli ile, sağ ve solunda kırmızı dolamalı has ahır yedekcileri, has ahır kalfası ile geçti. Bir at sade dibadan çullu yelkendez yörük at, sonra bir küheylân at, hep cevahir eğerli, murassa özengili, temiz ve silâhlı örtülü at, kralın anasma, yine ahır halifeleriyle geçtiler. Sonra yirmi çift ağır kuşaklık hil'atların herbiri, atlar üzerinde ağaların elinde geçtiler Son­ra hünkârı ve hezarî destar-ı Muhammedîler, ondan sonra onakka gül suları, sonra şemâme. ham anber, sırmalı bohça içinde geçti. Sonra bu hakîr de on göbek hıten miski, benim ayakdaşım kapucular kethüdası ile geçtik. Sonra paşa kethü­dası Hüseyin Ağa elinde şah sorgucu, baş kapıcıbaşının elin­de bir cevahir topuz ile paşa kethüdası atbaşı beraber geçti­ler. Sonra paşa Tuna üzerindeki köprüden araba ile geçip ka­leye girip küheylân atına bindi. Bütün atı ve kendisi altın­lara ve cevahire garkolmuş, ağır ağır giderken selimi destar üzerine cevahirli şâhâne sorguç takınmıştı. Pâdişâhın mektubu koynunda idi. Mektubun kesesi ve cevahirli altın kozalağı paşanın yakasında görünüyordu. Samur kabaniçse, bü­tün mataracıları, tüfenkçileri, satırları, silâhdar, çuhadar ve-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.