FANDOMEÇS/11/81 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/83

gösterdi. Vezirlerin hepsi şaphalarını çıkarıp, mektuba secde edip, yüzlerini yerlere sürerek dualar ettiler ve (şükür böyle barışı gördük) dediler. Sonra kral mektubu sol tarafındaki beylerine, papaslarına ve divan erbabına gösterdi. Onlar da başlarım açıp duâ ettiler, sonra mektubu, sağdaki bir yüksek maksureciğin içinde bulunan anasına gösterdi. O da ayağa kalkıp boynunu ve belini bükerek dualar etti. Sonra kral mektubu yine öpüp başına koyup taht üzerinde ayağa kalk­tı, başucundaki krone tac, yâni İskender tâci olan manlefke altına koydu. Sonra Nemse dili ile tercümesini tercüman Mikel'e verip okuttu.

PÂDİŞÂH NÂMESİ SURETİDİR. BURADA YAZILDI.

Evvelâ başlıkta (Esselâm alâ menittebcal Hüdâ) deyip, sonra önce Cenab-ı Hak, sonra Hazreti Muhammed, üçüncü olarak dört halife ve dördüncü olarak Haadimi Haremeyn, iki kıtanın sultanı, İki denizin hakanı, iki Irakın sahibi, Arap ve Acem meliklerinin efendisi sul­tan oğlu sultan, Sultan İbrahim oğlu Mehmed Han ki, Mağrib'in Ce­zayir, Tunus, Trablus, Mısır, Habeş, Mekke, Medine, Lahsa, Basra, Bağdad, Van, Diyarbekir, Erzurum, Ahısha, Gürcistan, Dağıstan, Dest Kıpçak, Kırım vilâyeti, Trabzon, Sivas, Konya, Ürdün, Maraş, Kara­man, Haleb, Şam, Trablussam, Kudüsü Şerifin, deniz ve karanın sa­hibi olup, denizde yediyüz parça kale sahibi olup, bilhassa Bursa, Ana­dolu, Belde-i Tayyibe, yâni Kostantaniyye, Edirne, Rumeli, Özü, Mora, Budin, Eğre, Varat, Tameşvar ve başka üçbin yediyüz sağlam kalele­rin sahibi, Osmanoğulları sülâlesinden Sultan Mehmed Han'ım, sen ki imparator kral dostum olup düstûr-i rnükerrem vezirim üzerine va­rınca, yirmi yıla barış istediğin kullağıma gelip, elçim ile nâme-i hü­mâyûnum (mektubum) ulaştıkta gerektir ki yirmi sene barışı, kabul edip, iki taraftan yirmiikişer madde üzerine:


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.