FANDOMEÇS/11/83 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/85

kodular oldu. Nihayet kralın rızası üzerine kral tarafından yedi sene­de bir Osmanlı devletine küçük elçi çıka, yirmi yılda bir büyük hazi­ne ve büyük hediyeler ile büyük elçileri rikâb-ı hümâyunuma gelip barışı yenileyeler.. Eğer yirmi yılda bir büyük elçi gelmezse Engerus vilâyeti üzerine sefer edile.. Her sene başında der-i devlete küçük el­çiler, Nemse kapı kethüdasına gele.. "Ve her ay başında kraldan Budin vezirine ye ondan krala elçiler ay be ay iki taraftan elçiler muhab­bet üzere varıp geleler. Her sene Süleyman kanunu üzere bin Engerus altını haraçlardan, yetmiş aded gümüş kupa, birer okka olmak üzere ikibin okka gümüş kab kaçak sanduka gibi, havuz ve şadırvan gibi ve gümüş leğenler, ve diğer altın ve gümüş hediyeleri altın gümüş nakışlı arabalarla gelmek üzere ... iki tarafın elçilerine her gün 160 adet riyal kuruş harçlık verilip iki taraf elçilerine itibar oluna. Elçi­lerin vücutlarına pâdişâh divanında bir zarar gelmeyip birbirlerini yaralamaya.. Yâni elçinin burnu ve kulağı kesilmeye» diye çasar rica «dince heman elçi paşa der ki:

«Vallahi çasarım, eğer bizim tarafımızdan gelen elçiler huzurunuz­da şarap içip sarhoşluk edip dil uzatırlarsa, kulağını burnunu değil dilini kesin.. Ama sizin elçiniz de pâdişâh divanına gelince hayasız şa­rap içip, sarhoş olup, içki keyfi ile pâdişâh huzurunda dil uzatırsa, pâdşahımın huzurunda burnunu, kulağını, dilini kesmek değil, heman o anda basitti keserler. Şarap içip uygunsuzluklar yapan elçinize biz­de riayet etmek şart değildir. Heman elçilerinize tenbih edin ki şarap içerek pâdişâh huzruna varmasınlar. Eğer ben de kralımın huzuruna sarhoş gelirsem benim de hakkımdan gel.»

Dedi. Çasar der ki :

«Doğrusu müslüman pâdişâhı elçisi ve her elçi böyle edebli ırz sa­hibi olup, pâdişâhının ırzını gözetmek gerek.. Çünkü pâdişâhların ulu­luğu varan elçisinden bellidir.» ve yine kral eder «canım elçi paşa, sen bu vilâyetimize rahmet geldin, hoş geldin. Ama sizin Estergon ve İstolni Belgrad ve Budin serhadlerinizin çete ve pötüreci levendlerinden feryadımız vardır. Eftaplerivle otursunlar. Hamdolsun bu barışımız bu yüzden akdolundu. Kimin elinde kaleler, köyler, kasabalar varsa .onun hükmünde kalıp, sizinı ve bizim tarafımızdan kadanalarımız ve


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.