FANDOMEÇS/11/94 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 11.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/11/96
de boğulan şehîdlerimizin kesilmiş başları imiş. Tuzlayıp üç ay saklamışlar, elçi paşa görsün diye alay ederlermiş. Elçi paşa bunu anlayıp, cirit oynar şekilde mehterhanesini döğe-rek çıkıp gitti. Hakîr orada laldım. 3060 kadar at, 300 araba tüfenk, dağlarda bıraktığımız top külleleri, mızraklar, yedi mirlivanttt mehter takımları, 7060 adet mızraklara saplan­mış, kelleler, sancak ve bayrakları başaşağı ederek geçtiler. Ama esirler meydanda yok. Meğer kral vezirinin ziyafetinde verdiği esirler, bu gelen esirlerden imiş. Top, kılıç, gaddare, tirkeş, kalkan, zırh, zırh külah, aşçı bıçaklarıyla arabaları, süslemişler. Böylece bize göstererek geçtiler.


Ertesi gün başvezir Rodolfoş'a vardım.

<<Evliya, Rab'da bozulup kesilen başları...»

Deyince hakîr heman:

»Üç ay evvel Rabe'de kesilen başları tuzlayıp, bizim Bec'e-gelmemizi bekleyip görsünler diye alay ile geçtiler, îsâ ve Meryem Anayı severseniz doğru söylen, Rab çenginde siz mi bizi kırdınız? Biz sizi nimet Uyvar altında binlerce kelle al­mamış mıydık? Sonra İsmail ve Salih Paşaların kötü hare­ketleri yüzünden geriye göntip Rabe'de boğulduk. Bizi siz. bozmadınız, bizim Sultan Süleymanımız,

«Askerlerimden Rab nehrini öteye geçen oğullarım, ve­zirlerim, askerlerim ve kâfirden de Rab nehrini beri tarafa geçenler bozulup garkolsun.» diye beddua etmiştir. Bizim Süleyman Hanın vasiyetini tutmadığımız içün belâya uğra­yıp suya garkolduk. Yoksa sizin kılıcınız ile kırılmadık.»

O da insaf edip .«Doğrudur, sizi Allah garketti. Biz ölüle­rinizi sudan çıkardık» dedi. Ben de dedim ki «Ama evvelce bir cenk meydanında sizden yirmibin hıristiyanı kılıçtan ge­çirdik ve asla alay etmedik. Ama siz karılarınıza tafra içün. behâne edüp alay gösterirsiz... Şimdi İstanbul'daki elçinizin önünden biz de Estergon sahrasında kırılanların kellelerini, ve esirleri geçirip alay etsinler..» Bütün kâfirler (si, si) diye sustular. Sonradan elçi" paşa benim bu konuşmalarımı du­yup keyfinden bana altmışüç altın ihsan etti. Kral da işitip,
İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.