FANDOMEÇS/13/109 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/112

denilmiştir. Dokuz mahalle, toprak örtülü 1100 evi, sekiz mihrabı var-

dır. Bey sarayı yakınında … câmii eski bir câmiidir. Şehirde üç mescid,

17 dükkan, bir han ve hamam var. Bağ ve bahçesi gayet çoktur. Havası

o kadar güzel değildir. Ahalisi sarı benizli, gök gözlü ve etrak (Türk-

ler) sözlü tâifelerdir. Bademi, susamı, pamuğu çok olur. Buradan da

Menderes nehri kenarında üç saat doğuya giderek Menderesi atlarla

Geçip üç saat daha gittik.

KÜRTLER KÖYÜ MENZİLİ: İneâbad kazasıdır. Sığla sancağı ha-

sıdır. Zeâmettir. Kürt oğlu Ahmed Beşe yeniçeriler serdârıdır. Bütün

halkı Soran kürtlerdir. 250 bağlı bahçeli evleri, bir câmi, 20 dükkân

vardır. Buradan yine İneabâd sahrası içinde avlanarak üç saat doğuya gittik.

KALE-İ ŞİRİN GÜZELHİSAR-I AYDIN:Vaktiyle Cemşid kızla-

rından Sirye adlı bir melike yapısıdır. …… târihinde Aydın Bey oğlu

İsâ bey tarafından fetholunmuştur. …… târihinde cihaz yoluyle Orhan

Gazi oğluna kızlariyle beraber yedi parça kalenin ve Güzelhisar’ın anah-

Tarlarının teslim etmiştir. Hâlâ Aydın sancağından paşasının hasıdır. 150

akçe şerif kazadır. Şeyhülislâmı, nakibüleşrafı, âyânı, ulemâsı, imam,

hatip ve şeyhleri çoktur. Kethüdâ-yeri, yeniçeri serdârı, dizdarı vardır.

Vilayet âyanı, Mustafa Paşa-zâde, Şemsi Paşa-zâde , Boyacı-zâde, ser-

dâr Hasan Ağa, Mumcu- Hasan Ağa, şâir Salihî Çelebi, Zamîrî Çelebi ve

Meclevihâne şeyhi efendilerdir.BÂLÂ KALESİ EVSAFI:

Bu şehrin kuzeyinde bir yüksek dağ üzerinde kayadan bir kaledir.

İçinde elli küçük nefer evleri, bir kapısı, iç kalede bir mescidi, bir an-

barı vardır. Etrafı sekiz yüz adımdır. Hendeği yoktur. Çünkü etrafı yal-

çın kayalıktır. Kalenin şehir tarafı gayya kuyusu gibidir. …… târi-

hinde Celâlî Karayazıcı ve Said Arap korkusundan halk toplayıp pâ-

dişaha şöyle arzda bulunurlar: (Kendi malımız ile şehrimizin etrafına

duvar çekip çoluk çocuğumuzla Celâlî zalimlerinden emin olmadığı rica

edip, Anadolu vâlisini mübaşir isteriz.) Pâdişah tarafından ricaları ka-

bul olunup Kapıcıbaşılardan Selim Ağa gelip pâdişah emirlerini Gü-

zelhisarlı Yusuf paşaya tebliğ eder. Yusuf Paşa kendi parasından bin

kese, vilâyet âyanından üç bin kese ve Aydın sancağının bütün kaza-İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.