FANDOMEÇS/13/113 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/115


vasıtasiyle getirilir. Şehrin içinde ve dışında 200 çeşme vardır. Bu ka-

lanın kuzeyindeki yüksek dağın eteğinde Üç gün denilen bağ içinde öyle

mesireler vardır ki, târif edilemez. Bu üçgün, yerli halkın söylediğine

göre Hazreti Süleyman yapısıdır. Şehrin etrafı baştan başa bağ, bahçe

ve bostandır. Bolluk ve ahalisi neşeli bir şehirdir. Şehrin uzunluğu tam

bin adımdır. İç kalenin İmam kapısından Menteşe kapısına kadar 1700

adımdır. Çarşı içinde bir Mevlihânesi vardır. Amma bir emri şerif ile

bu tekke kapatılıp, dervişlerini sürgün edip mevlevî âyini yasak edil-

miştir. Hakîr bu âsitanenin duvarına şu beyitleri yazdım :Hankah-ı çerhde âyin iken devr-i kadim


Buğz idüb mesdud idenler dâim olsun nâmuradBu şehir halkı garip dostudurlar. Kıblesi Menderes nehrine, güneyi

Balat şehrine kadar büyük bir sahradır. Bolluk memleketidir. Pamuğu,

pamuk ipliği, dimisi, bademi, susamı, helvası, mahbub ve mahbubesi,

beyaz ekmeği, karpuzu, kavunu, limonu ve turuncu meşhurdur. Seksen

akçesi bir dirhem gelir, bir kuruşu üçyüz akçeye sarfolunur. Bütün

ahalisi çuka ferâce ve serhaddî elbise giyerler. Gençleri, Cezâyir elbi-

sesi giyip başlarına fes giyer ve bellerine pala bıçak takarlar. Boyacı

çarşısında yetmiş adet boyacı dükkânı vardır. Boyaları İspük neftisi

gayet makbuldür. Tokmak sesinden gök gürler zannedilir. Her gün nice

bin bogasi yükü bağlanır. Bu boyacı tokmağına halk arasında (Hayır)

derler. Ve lâtife olarak birbirlerine (Hayır başına olsun) derler. Ahalisi

zevk ehlidir. Kadınları muhayyar ve sof ferace ve beyaz çarşaf örter-

ler. Gayet edepli ve ırz sâhibidir. İklimi dördüncü iklimdir.

GÜELHİSAR ZİYARETGÂHLARI: Aydın oğulları ile Horasan’dan

gelen Ali Han Baba, Kavak Baba Sultan, İman dağında İman Baba

Sultan, kıble tarafında Mardan Baba, Yardaklı Baba ziyâretgâhlarıdır.

Buradan batıya altı saat gittik.

TİRE YAYLIĞI: Dağlar aşup çimenlik yerlerde yemekler yiyip,

Buz gibi sular içtik. Bu yaylada geçmiş pâdişahların köşkleri görüntü-

leri vardır. Burada iyşi işret ederlemiş… Bu yüksek dağdan kalkıp

kuzeye bir saat yokuş aşağı gittik.

BALPINARI YAYLASI:

Süleyman Han Rodos fethinden sonra kırk gün burada zevk ve sefa

Etmiştir. Lezzetli suyundan içip (Bârekallah bal pınarı) buyurdukların-

İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.