FANDOMEÇS/13/116 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/118


lef Selâtinvari câmilerdir. Çarşı içinde Yeni âmi, kubbesi kurşunludur.

Cemaati çoktur. Ulu câmi, evvelce kiremitli imiş, Birkili Derviş Ağa

Tamir edip kurşun döşemiştir. Minare kapısının solunda şu târih yazı-

lıdır:

Büniye hâzel câmiişşerif sultanülarab vel acem kubad bin Keyhus-

rav ibn Kılıç arslan sene sitte ve sittin ve seb’a mie.'

Bu câmiin tamiri hakkında târih şudur:


İnâyet irdi çün min indi Bârî

İdüb tâmirini bir Pîri fânî


Ana Derviş Ağa hemnam olubdur


Bilâd içinde Birki hem mekânı


Duası düştü şeyhin ana târih


Ana tâmir iden emri ilâhî (sene 1088)
Bu câmiin uzunluğu ve enliliği 160 ayaktır. İki kapısı vardır. Kara

Kadı câmii, küçüktür ama sanatlıdır. Minaresi burma burmadır. Avlu-

Sunda abdest havuzu etrafında serviler vardır. Avlusunun dört tarafında

Medrese hücreleri vardır. Yeşil imâret câmii, evvelce mevlevihâne imiş.

Birbiri içine küçük kubbeli sanatlı bir câmidir. Kurşun örtülüdür. Câmiin

Avlusunda abdest havuzu etrafında serviler vardır. Kale altında Lûtfi

paşa câmii, Tahtakale câmii, Yahya bey câmii, Kara Hasan bey câmii,

Hüseyin Çavuş-zâde, Şeyh Halil, Şeyh Nasraddin, Yoğurtlu-zâde câmi-

Leri, baştan başa kurşun örtülüdür. Mehmed bey, Molla, Çelebi, Su_

Ratlı, Gazaz-zâde, Bâdemiye, Kadı-zâde câmileri kurşunludur. Molla Arap

câmii de bunlar gibidir. Bu câmilerin târihlerini yazsak iki kere müs-

vedde olur. Hudâ müyesser edip müsveddemizi tashihe geçince olmaya

illâ hayır… Şehrin kuzeyinde etrafı bin iki yüz adım olan bir namazgâh

vardır. İki bayram namazları, yağmur duâsı için burada duâ edilir. Dört

tarafında dört kapısı vardır. Bu musallanın ortasında bir Şafiî havuz

yapmıştır. Her taraf çimenlik ve ağaçlıktır. Yukarıda yazılanlardan baş-

ka bu Tire şehri içinde (Reis Çelebi, Hacı Sofu, Sarı Ali, Şeyh Musli-

hiddin, Kara-Hayreddin, Börekçi, Eşref-zâde, Debbağ Sinan, Platazan,

İbrahim efendi, Arap pınarı, yayladır, balpınarı) câmileri vardır. Mes-

Cidlerinin en mühimmi Hacı Mîr mescididir. Kapısı üzerinde târihi bu-

dur:
İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.