FANDOMEÇS/13/119 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/121dır. Ararppınarı tekkesi, Ulu tekkedir. Şeyhi İbrahim efendidir. Evkafı

çoktur. Tekkenin ensesindeki dağlar ve bağlar hep tekkenindir. Şehirde

ve diğer kazalarda yirmi binden fazla müridleri vardır. Bursa’da gömülü

olan Hazeti Üftade efendinin halifesidir. Halveti tarikatındandır. Bun-

dan başka tekkeler de vardır.

KARAKADI KASABASI: Şehrin doğusunda, yine şehre bitişik

camili, birkaç hanlı ve hamamlı, mescidli, medreseli, bağ ve bahçeli,

akar suları çok, 3000 evli bir kasabadır. Bütün Tireliler ikindiden sonra

buraya gezintiye giderler. Bu kasabanın yüzlerce yerde gülistan ve bostan-

larında Hüseyin Baykara fasılları olur. Çarşı ve pazarlarında söğüt

ağaçları gölgesinde ahbaplar zevk ve sefa ederler. Yine şehrin batı

tarafında şehre bitişik:

YENİCE KASABASINA geldik. Bu da Molla hükmünde nahiyedir.

Başka subaşısı vardır. Bu da İrem bağı gibi gül gülistandır. Kırım’ın

Bahçe sarayındaki aşlama ve Kaçı bağlarından bile güzeldir. Kurşunlu

câmi, medrese, han, hamam, tekke, mektep, imâret ve çeşmelerle süslü,

iki bin kiremit örtülü evli şirin bir kasabadır. Cuma günü ve gecesi,

bütün kadınlar mezarlığa gelip ziyaret ederler. Bazı zanpara canlar, pe-

çeler altındaki güzelleri seyredip ziyaret ederler. Nakibüleşraf Seyyid

Bekir ağa burada oturur. Muhteşem konağı vardır. Hanedanlığının bü-

yüklüğü şundan anlaşılsın ki, yaz kış, sabah ve akşam ikişer yüz sa-

han yemek herkese açıktır. Her gece saz ve söz âlemi olup sonunda

misafirlere yetmiş seksen ipek yataklar döşenir. Sahi, cömert, em-

salsiz, misafir sever kimsedir. Biraderi Hacı Seyyid Hamza Çelebi de

hoş meşrepli kimsedir. Şehrin kadınları gayet namuslu, edeplidir. Erkek-

lerinden pek çoğu köşesine çekilmiş, gece ibadette, gündüz oruçludur.

TİRE ŞEHRİNDE YATAN EVLİYÂULLAH BEYANINDADIR:

Evvelâ Kutub Şeyh İbrâhim efendi, kendi tekkesinde gömülüdür. Yakı-

nında Molla ibn Melek, yani Ferişte oğlu gömülüdür. Adı Abdüllâtif’tir.

Şemseddin Ahmedüttâil, İkinci Selim Tire’de hâkim iken vâiz idi. Med-

resesi yanında gömülüdür.Yine medrese avlusu köşesinde Aydın bey oğullarından

İsâ Çelebi, Selim Çelebi, ve Hızırşah adlı şehzâdeler ibn Mlek hazret-

lerinin talebelerinden olup burada gömülüdürler. Bunların yakınındaİç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.