FANDOM



EÇS/13/120 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/122



İsağuci …… Bunarlın da pek çok muteber eserleri vardır. Hattâ mantık

İlminde İsaguci Mehmet Ayşi efendinin pek çok telifleri olup burada gö-

mülüdür. Şeyh Abdülvehhap efendi Tire’lidir. Nûşî Çelebilerde yakında

vefat etmişlerdir. Ve yine bunlara yakın, pek çok eserler telif etmiş olan

Şeyh Alâeddin Seyyid Şerif gömülüdür. Ali Baba ve Molla Arap hazret-

leri de müfessir ve Muhaddid, Karakadı, Kutubluğa ayak basmış,

Müemmen, eserler sahibi, bilgin, hayır sahibi kimselerdir. Muharrem efen-

dinin nahiv ilminde Câmi üzerine eseri vardır. Altuncu Abdi efendi aruz

ilminde ve diğer bilgilerde ve diğer bilgilerde telifleri vardı. Bunlardan başka daha nice

Evliyâ vardır ama, biz bu kadarını ziyaret ettik vesselâm.

Şehri temaşa ettikten sonra hayata olan kimselerden Şeyh Recep

efendi, Hatip Ali efendi, Arap pınar, Şeyh İbrâhim efendi, Sâbir efendi

ve vilâyet âyânından Bekir ağa, biraderi Hacı Hamza ağa, Nedim Çelebi,

Yahya ağa, Bostanlı Mehmed ağa, Arap Salih efendi, ki, halkın ayak-

lanmasiyle malları yağma olup kendi kaçmıştır, yeşil imâret imamı

Çelebi efendi, serdâr Çolak Laz çavuş, Melek-Ahmed paşalı kapı yol-

daşımız Hüseyin ağa ile vedalaşıp Müslim Ağa ile ziyarete gittik. Sonra

Tire şehrinde çıkıp kuzeye doğru gidip, Menderes nehrini geçip iki

saat gittik.

BAYINDIR KASABASI EVSAFI: Orhan Gazi Bayındıran kavmini

burada yerleştirildiği için bu adı almıştır. Seksen akçe kazadır. Nahi-

yesi sekiz köydür. Kasabası, Bayındır dağının eteğinde bağ ve bahçeli

200 evli, bir câmi, bir zâviye, bir mektep, bir hamam, bir han yedi dük-

kâm olan şirin bir kasabadır. Paşa hasıdır. Burada büyük bir ziyafet

yiyip, mütelliminden diş kirası olarak elli altın ve on arkadaş alarak

Bikri dağları eteğinde doğuya iki saat gittik.

ESKİ BİRKİ KALESİ EVSAFI:

Bir ikiden bozma olarak Bikri derler, Cemşid neslinden Siriye me-

likenin yapısıdır. Kışlak tahtı idi. Yaylağı hâlâ kuzeyde Bozdağ denilen

yüksek dağdır. Şehir dağın kıblesi eteğindedereli tepeli bir yerdedir.

…… târihinde Aydın Bey oğullarından Mehmed Şahın fethidir. …… tâ-

rihinde Orhan Gazi zamanında İshak ve Timurtaş Paşa eli ile zapto-

lunmuştur. Aydın sancağında paşa hasıdır. Üç yüz pâyesiyle şerif ka-

zadır. Kethüdâ-yeri ve serdârı vardır. İçel olduğundan kalesinde diz-

dârı ve neferleri yoktur. Ulemâsı çoktur. Kalesi, Bozdağ dibinde, balık

sırtı gibi bir bayır üzerindedir. Celâlî Cennet oğlu buralı olduğundan bu



İç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.