FANDOM
EÇS/13/123 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/125


 gayet muntazam dikilmiş olup, her biri birer rânâ dilberi gibi divan durur. Her birine rüzgâr vurdukça sallanmaktadır. Havuzlarında adam kemeri kalınlığında sular fışkırmaktadır. Temmuz ayında dilber dudağı gibi kirazı ve kırmızı gülü açmaktadır. Bütün meyvalar mevcuttur ama, yayla olmakla limonu, zeytini olmaz. Buradan bir saat kuzeye gittik.ERBAİN DAĞI: Buraya da diğer kazalardan binlerce kimse gelip oturur. Bu da târifi imkânsız bir yayladır. Burada Erbain makamı denilen bir yer olduğundan bu dağa bu ad verilmiştir ama yine Bozdağa bitişiktir. Burada Hacı Bektaş Velî ile Horasan`dan beraber gelmiş Baba Sultan adlı biri yatar. Atamız Türk Türkân Hoca Ahmed Yesevî halifelerindendir. Hâlâ bu tekkede iki yüz kadar Bektaşi fukarası vardır. Buranın mutfağında yemekler pişip, gelip geçen, ihtiyar, genç herkes bu tekkenin nimetinden yer içer. Yemekten sonra dervişler beş vakitte zikr ve tevhid ile meşgul olurlar. Bu Baba Sultan tekkesi yapılalıdan beri 400 senedir mutfağında ateş sönmemiştir. İbrâhim efendi ziyareti, yine Bikri şehrindedir. Üçüncü Murad`ın hocası iken vefat edip Bozdağ tekkesinde gömülmüştür. Yetmiş kadar eseri vardır. Tâûndan Bozdağa kaçmış, fakat Allahın hikmeti, orada tâuna yakalanıp ölmüştür. Buradan kalkıp Gölcük denilen göl kenarına geldik. Etrafı bir günde ancak dolaşılır. Suyu buz gibidir. İçinde yetmiş türlü balık olduğu sicilde yazılıdır. Kırkar ellişer okka balıkları olur. Gölün etrafında kerpiçten yapılmış iki bin ev vardır. Birksç câmii, han ve hamamı vardır. Haftada bir büyük pazarı olur. Bu yaylaya, Sarhanlı, Alaşehirli, Sartlı, Kulalı, Uşaklılar çıkarlar. Bu yaylalarda tam bir hafta zevk ve sefalar ettik. Sonra bu yayladan yokuş aşağı doğuya beş saat gittik.

GÜLŞEN KAZASI: Aydın livasında kasabasız bir kazadır. Nahiyesi yirmi parça köydür. 150 akçe kazadır. Bikri serdârı hükmündedir. Birer adet câmi,hanı, hamam ve mescidi vardır. Haftada bir büyük pazarı olur. Buradan kıbleye, üzüm bağları arasında altı saat gittik

BALYAMBOLU KASABA VE KAZASI: Bu da Aydın toprağında 150 akçe şerif kazadır. Nahiyeleri yedi köydür. Hâkimi has voyvodasıdır. Bir kasabası bağ ve bahçeli bir dağ eteğinde üç yüz evli, bir câmili, bir han ve hamamlı, birkaç dükkânlı, köyden bozma bir kasabadır. Haftada bir büyük pazarı olur. Pamuk ipliği ve pamuk bezi, dimisi meşhurdur. Burada olan Kutum madan kalkıp kıble tarafınada ola… Biyankökü çok olduğundan Biyanboldan galat olarak bu ad verilmiştir. Buradan kalkıp kıble tarafına yarım saat gittik.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.