FANDOMEÇS/13/126 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/128


bu emsalsiz şehir, Ayşe Sultan hasıdır. Voyvodası iki yüz atlı ve yüz tüfenkendâz ile hükûmet eder. Asıp kesmeye salâhiyetlidir. Şeyhülislâmı, Nakibüleşrafı, âyânı, kethüdâ-yeri, serdârı, bacdarı, muhtesibi, şehir şubaşısı vardır. Kalesi bir sahra ortasında beşgen şeklinde, etrafı altı bin adım kerpiç yapıdır. Çin`de 12 mahalle 3070 kiremitli evler vardır. Ancak beş altı tane şahnişinli birkaç katlı evler vardır. Şehir satrançvarî 70 caddedir. 12 mihraptır. Çarşı içinde avlusuz eski câmi, buna yakın geniş avlulu yeni câmi vardır.


Vâkıa sahil vilâyetidir ama, su ve havası güzel olduğundan mahbup ve mahbubeleri çoktur ve naz ve istiğnaları fazla olduğundan nazlı diye adlandırılmıştır. İnciri fevkalâde meşhurdur. Havası çok sıcak olduğundan akar suları sıcaktır. Fakat destilerde hava alınca gayet lezzetli suları olur. 150 dükkân, bir kârgir bedestan, ve bedestana yakın, on sütun üzerine yapılmış bir tahıl pazarı meydanı vardır. Etrafı kahvehanelerdir. Eski câmi önünde bir çeşme vardır.

NAZİLLİ PAZARI:'Cuma günleri buraya etraftan kırk elli bin etrak (Türkler) gelip büyük Pazar olur. Burası geniş bir sahra olup, Nazilli âyânı nice han, câmi, imâret ve dükkânlar yapmışlardır. Yiyecek, içecek ve hububatın hesabını Cenabı Hak bilir. İki bin dükkânlar yapmışlardır. Rumelide Maşkoloz, Dolyan, Alasonya, Debre, Yanya, Össek pazarları meşhurdur ama, onlar senede bir kere olur. Üç yüz dükkândan başkası, pazardan sonra boş kalır. Kale gibi iki büyük hanları, beş adet misafirhâneleri, bir hamamı, bir büyük câmii vardır. Câmiin uzunluğu ve enliliği 180 ayaktır. Geniş ve çimenlik bir avlusu vardır. Avlunun tam ortasında bir abdest havuzu vardır. Mahkeme bu câmie bitişiktir. Ayda bin kuruş hasıl olur. Yeniçeri serdârı ve has hâkimi de her Cuma burada bulunur. Bu kasaba 300 kiremit örtülü evlerdir. Yedi kahvehânedir. Nazilli`nin 47 türlü ürünü olur. Bilhassa Göklop, aklop, müşemmes lop, ballı lop, terlop, şekerli lop, mor lop, nakip lopu, Sultan lopu, Aydın lopu meşhur mahsullerindendir. Bu lopların her biri diğerinden lezzetli loplardır ama, aşk olsun lop lop yiyene… Ve gıpta olsun mişkli lopu yiyene ki, misk ve anber gibi kokar. Bu incir, diğer incirler gibi olmayıp,

Aydın lopu meşhur mahsullerindendir. Bu lopların her biri diğerinden lezzetli loplardır ama, aşk olsun lop lop yiyene… Ve gıpta olsun mişkli lopu yiyene ki, misk ve anber gibi kokar. Bu incir, diğer incirler gibi olmayıp, zamanı çabuk geçer, ve diğer incirler gibi kuruyup başka vilâyetlere sevkedilmez. Bir de yediveren inciri vardır. Yeşil renklidir, kıştan bir ay sonra incir verir.
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.