FANDOMEÇS/13/131 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/133


ferâce giyerler. Halkı, misafirlerle candan alâkadar olmazlar. Pakmuğu, pamuk ipliği, beyaz, ince sadelik bezi meşhur olup Anadolu`ya sevkolunur. Halkın kazancı beyaz bezdir.

DENİZ ŞEHRİ ZİYARETLERİ:Aksinan sultan, Ahî sultan, Karacaoğlan Sultan, Hızırlık Sultan, Ahî Oran sultan vardır. Ahî Oran sultan Hacı Bektaşı Veli, Molla Hünkâr, Şemsi Tibrizî ve Sadreddin Konevî hazretlerinin meclislerinde bulunmuş ulu sultandır. Kerametleri vardır. Yeni câmi yakınında Cafer Ağa hanı yakınında İmam sultan vardır. Bu hanı Melek Ahmed paşa ağalarından Câfer Ağa Denizli hâkimi iken tamir etmiştir.Han kapısının sol tarafındaki köşede târihi budur: <<Fî eyyâmı devletüssultânul`âzam zıllûllahı fil`alem Gıyasiddünyâ veddin Keykâvus bin Keyhusrev bin mukin emirelmü`minin el abdüzzaif Kara Sunkur bin Abdullah fî sene seb`a ve sitmie.>>

Bu hana yakın Kapı erenleri, Memi dede, Yâkup dede, Baba Sultan Aylak sultan, Fethi baba, Şahin baba, Yakın baba, Şekûr baba ve Hacı Şeyh Sultan ziyaretleri vardır. Bunlardan başka Uzunca Hayreddin sultan, Çomaklı Baba, Karaöyük baba, Didiği baba ve daha nice evliyâ vardır. Hemen birkaç günde bu sultanlara birer yâsin okuyup âşinâlık ettik. (Beyit):


      Derd-i aşkı çekmiyen aşkdan veley bîgânedir
       Bî vesile her kişi sultâna olmaz âşina^

Sonra şehir âyânından hediyeler ve arkadaşlar alıp güneye, Honaz kalesi altından altı saat gittik

ÂŞIKLI KAZASI VASIFLARI: 150 akçe şerif kazadır. Kasaba bir düz yerde 485 toprak örtülü evlerdir. Câmileri, mecitleri, mektebi, hanı, birkaç dükkanı vardır. Tabakhanesi Akgöz pınarı yanındadır. Su ve havası güzeldir. Mahbup ve mahbubesi çoktur. Gerçi Türkistan şehridir? Ama oldukça zarif, marifetli, güzel konuşur ve halden anlar Çelebilerdir. Âşıklı şehri olmakla âşıklı âşılarına aşk olsun. Ahalisi çoklukla sipahidir.

DİKLER KASABASI: Âşıklı nahiyesidir. 600 toprak örtülü ev vardır Câmii, mescid, hamamı, hanları,dükkânları vardır. Suyu ve havası güzel, bahçeleri çoktur. Sonra Türkistan köylerini geçip sekizinci saatte:İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.