FANDOMEÇS/13/134 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/136

râhi Key veziri Muğli bey fethetmiştir. Bu Muğli bey, Mahan`da iken rüyasında Hazreti peygamberi görüp, Müslüman olup, Dârâhi Keye boy beyi olmuş, Muğla kalesini zaptetmiştir. Sonradan Müslüman olduğu için Muğla bey derler. Çünkü Farsçada kefereye Muğ derler. Sonra bu şehir…. Târihinde İkinci Murad`ın eline girip kaleyi yıkmıştır. Hâlâ şehrin kuzeyinde dörtgen şeklinde bir küçük kaledir. İçinde öşürmahsulünü muhafaza için iki anbar vardır. Şehir Menteşe paşasının tahtıdır. Paşasının hassı 4008000 akçedir. Alaybeyisi ve çeribaşısı vardır. 52 zeâmet, 380 tımar erbabı vardır. Hepsi 2000 asker olur. Paşası da sefer sırasında bin neferle sefere eşer. 300 pâye ile şerif kazadır. Nahiyesi 105 köydür. Şeyhülislâmı, Nakibüleşrafı, kethüdâ-yeri, yeniçeri serdârı, âyân ve eşrafı çoktur. 2170 şirin evlerdir. On bin mahalle, 70 mihraptır. Tabakhane yakınında eski câmi toprak örtülüdür. Yol aşırısında üstü kubbeli bir abdest havuzu vardır. Burada Şahidî hazretlerinin bir mektebi vardır. Başka diyarda derse aklı ermeyen, buraya gelip birkaç ders okuyunca zihni açılır. Ulu câmi, gayet sanatlı câmidir. Şeyh câmii, pazaryeri, Şeyh Osman efendi, Abdülgaffar efendi, Hacı dede, Mustafa efendi câmileri vardır. Bunlardan başka mescidler, iki hamamı var. Bunlar da Elvan bey ve Ahmed Gazi hamamlarıdır. 200 dükkânı vardır. Çarşı içinden nbir dere geçer. Yedi yerinden ağaç, altı yerinden kârgir köprü ile geçilir, Kasaphanesi bu dere üzerindedir. 7 medrese, on bir mektep, iki misafirhane, kurşunlu câmi yakınında paşalara mahsus bir kârgir büyük saray vardır. Şehir içinde 70 çeşme var. Gerçi Anadolu şehirlerindendir ama, halkı şehrîdir. Fârisi bilir, garip dostudur. Etrafı bağ ve bahçedir. Şehir içinde iri söğüt ve çınar ağaçları vardır. Havası yayla olduğundan limon, turunç olmaz. Burada Ermeni, Yahudi yoktur. Gelse de yaşamaz. Kadınları gayet edeplidir. Halkı külâh üzerine Mevlevi destârı sarar.

BU ŞEHİRDE OLAN ZİYARETGÂHLAR: Kalenin kuzeyinde kale dibinde Seyid Kemaleddin, üstü açık dört köşe duvar içindedir. Pek çok kerametleri vardır. Birisi şudur: Mübârek başları ucunda büyük bir ardıç ağacı vardır. Ağacın içi boştur. On adam sığar. Bir gün inkârcılardan birkaç kişi azizi imtihan için gelip, hediye olarak badem getirirler ve keramet isterler. Hazret (Badem getirici be adam… Şeyhlerin keramet göstermesi Hayz görmek gibidir. Ama şu bademlerinizden taze badem yiyin) deyip, elindeki bademi, ardıç ağacının kovuğuna koyar. Allahın emriyle derhal badem dalları hâsıl olup, yedi saatte taze bademİç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.