FANDOMEÇS/13/156 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/158taşedenler vefatını anın

Didiler gaziye târih gazi (sene 1018).

Bu tekkede olan çeşitli üzümler, hiç bir diyarda yoktur. Bu tekke­nin köşesinde şeyhülharem kapısı üzerinde târih budur:


Kapu ağası ismail ağa kim

Oldu şeyhülharem bulmuşdu izzet

îşidenler didiler ana târih

Umarız kim ide Allah rahmet (sene 10^9)

Bunun yanında Giray han merkadı kapısı üzerindeki târih:


Şu severler ki bağlar gibi baş eğmezdi eflâke Yatarlar yerde best olmuş ne tiğ ne kemer peydâ

Şahingiray han burada gömülüdür. Buna yakın Câfer bey merkadi târihi budur:


Ah kim bâki değil ömr-i aziz Ne gedâ kalur bu âlemde ne şah Hak yolunda oldu câfer Bey şehid Bulmadı iklîm-i bakada izzücah İşidüb yahya didi târihini Meşhedini cennet eyle yâ ilâh (sene 965)

Koca-Memi paşa da Murad Reis bahçesinde gömülüdür. Eğrlkapı dışında, kuşatma sırasında ölen yeniçerinin cesedi daha terü taze durur. Himmetleri hazır ola. Güzelce Sinan Molla Ahmed efendi Rodos'ta, Ehli Çelebi Hekim-zâde Abdurrahman efendinin biraderidir. Yazdığı kitaplar çoktur. Tarikat ilminde benzeri yoktu. Kalenin dışında bir denizden


öteki denize kadar 1900 bağdır. Bu kalede 36 değirmen vardır. Şehir içinde aslâ debbağ yoktur. Bütün debbağlar deniz kıyısındaki varoş­tadır.


Bu şehir halkı Cezayirli tarzı elbise giyer. Gençleri bahadır ve levent, ihtiyarları neccardır. Su ve havasının güzelliğinden halkının renkleri kırmızıdır. Mahbup ve mahbubesi meşhurdur. Kadınları edep­lidir. Hepsi çuka ferace giyip ayaklarına kırmızı kadife döğme çakşır, ve başlarına çenber ile yüzlerini kıl örtü İle örterler. Bir avret hakkında kötü bir söz işitseler hemen katlederler. Dilleri Anadolu lehçesidir. Bü­tün reâyası urumdur. Kokusu fevkalâde güzel fındık kadar inciri olur. Dünyada benzeri yoktur. Allah bilir ya (tin) sûresi bunun için inmiştir. Bir de iki katlı limonu vardır. Dışındaki tatlı, içindeki kezzap gibi ek­şidir. Çeşitli üzümü, beyaz ekmeği vardır. îklimi üçüncü iklimdir. Bu Rodos, (ya Kuddus) adına mazhar olduğundan Allahın emanetindedir.


LİNDOS ADASINA GİTTİĞİMİZ KONAKLAR: Rodos'un Eğrikapı- sından çıkıp deniz kıyısında batıya üç saat gittik.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.