FANDOMEÇS/13/176 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/178

kuzeyi mezarlığa bakar, kıbleye bakan Uğrun kapıdır. Bu kalenin iki iç kalesi vardır. Büyük iç kalenin etrafı 600 adımdır. Ev yoktur. Altı, 360 somaki üzerinde sarnıçtır. Herkes buraya su almağa gelince papuçlarını kapıda bıraktı.Açık havada buradanKıbrıs adası görünür.Buradan kuzeye yokuş aşşağı 600 adım küçük iç kaledir. Dörtken şeklindedir. Kıble tarafında hendeği vardır. Batıya bakan iki kapısı vardır.İçinde dizdardan başkası yoktur. Orta hisarda 300 ev vardır. Sultan Süleyman câmii vardır. Kapısının kemerinin iç kısmında;


    <<Fî büyûtin ezinallahu en türfaa ve yüzkerehu >>


Âyeti yazılmıştır. Buna yakın Akşebiyye mescidei vardır. dükkânları , kahvehanesi vardır. Buradan aşağıda büyük kale içinde altı mahalle,800 ev olup orta hisrala birlikta 16 mihrap vardır. Bu aşağı kalede ancak Bedreddin câmiinde cuma namazı kılınır. Kapısı üzerindeki târihi budur (....Fî eyyâmi devletissultânultânülâzam Gıyâsüddünya veddin halledallahu saltanatehübi imâreti hâzel câmiişşerif el abdürrâcî rahmeti rabbehu Bedrüddin emirüssevâhil ömer bin emîrülhac. Fî şühûr-i sene sitte ve seb'in sitte mie) İki medrese, altı çocuk mektebi, üç han, bir hamam, Alâeddin şahın bir çeşmesi, 150 dükkân vardır. Bütün evlerin sarnıcı vardır. Evlerde aslâ avlu yoktur. Bütün sokakları merdivendir. Halk, eşek ve katır ile inip çıkarlar. Bazı topraklı yerlerde ekşi karadut ağaçları vardır. Buraya Ermeni, firenk, Yahudi komazlar. Derhal öldürürler. Yanlız bir Rum mahallesi vardır. Fakat Rumca bilmezler. Limanı tabiî limandır. Lodos, keşişleme ve batı rüzgârları emindir. Kalenin doğusunda beş göz tersane vardır. Bu aşağı kalenin deniz kenarında Kız Kulesi denilen sekiz köşeli, sekiz kat fevkalâde sanatlı ve sağlam bir kulesi vardır. Kuşatma sırasında 2000 adam alır, sultan Alâeddin yapısıdır. İkinci dizdar burada oturur. Kırk neferi vardır. Tersane tarafından da bir büyük kule daha limanı muhafaza eder. İrili ufaklı 83 kule, 4000 bedendir. Kalenin hiç bir tarafında havale yoktur. Kalenin yıldız tarafında bir büyük varoş varmış. Hâlâ büyük bina eserleri görülür. Eski krallıklardan biri iki liman arasındaki karayı kesip Alâiye kalesi bir ada haline gelsin diye derin hendek kazmış.. Ama ömrü vefâ etmemiştir.. Yer yüzünde bu Alâiye kalesi

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

                                  F:12
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.