FANDOMEÇS/13/185 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/187KUDURDU KÖYÜ: Bir bayır başında 150 evlidir. buradan sonra kudurdu nehrini geçip 100 adım uzakta:


KÖKSU NEHRİ: Büyük sudur. her iki suda çelenklik denilen yerde Akdenize karışır. Bu nehri at ile geçip kıble tarafına çamlıbele, korkunç uçurum yollar,mağaraları temaşa ederek henkbeli ve kara henk Sultan tekkesinden aşşağı sekiz saatte:

TAKYENOS TAHTI SİLİFKE KALESİ: Eskiden Takyenos yapısıdır. kıbrıs ,venedik kafirinin elinde olduğundan burası da venedik elinde idi. 879 da bayezid -i veli zamanında Gedik-ahmed paşa eliyle fethedilmiştir.silifke sancağı paşasının tahtıdır. padişah tarafından hası 4.700.000 akçe olup seferde 600 askerle sefere eşer.Zeameti 16, tımar erbabı 620'dir. cebelileriyle birlikte alay beyi livası altında 1700 asker olur. 300 payesi ile şerif kazadır. 70 asi köyü vardır. Paşasına 20 bin kuruş hasıl olur bizim mostarlı Mustafa paşa 40 bin kuruş hasıl ederdi. Çünkü bütün suhte eşkiyalarını dağlarda eli altında tutardı. Kazaları şunlardır: Silifke,ermanak, nevahi, selinti, mamuriye, zeynişerif, sadi, karataş, sinanlı, mut, gülnar... Karahenk belinden silifke göründü. dağın tepesinde Karahenk tekkesine yüz sürüp budağıda selametle geçtim Yeni çeri serdadı, kıbrıs yeniçerilerindendir. Çünkü istanbul yeniçerilrinin yolu üzeri değildir. gayet sapa yoldur. sıpasının kaybeden gelmez, gelen gülmez sıpasını bulmaz. Ayan ve eşrafı, dizdarı, 60 neferleri vardır. Kalesi bir tepe üzerinde bademi şekilde, etrafı 1300 adım,23 kuleli olup bir kapısı vardır. içinde 60 ev olup, hendeği yoktur. kalesi içinde sultan bayezit camii Ramazan ağa mescidi, urum mahallesi mescidi, bozkır mescidi vardır. Bir hamamı, iki hanı 50 dükkanı vardır. Paşa sarayı su kenerındadır. Varoşu harabe yüz tutmuştur. Takyenos asrında büyük bir şehir imiş. Havası gayet ağırdır. Serçeti sıtma tutar, bütün halkı yaylaya çıkar, halkı fakirdir. Yedi gözlü köprüsü Takyenos yapısıdır.


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.