FANDOMEÇS/13/204 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/206Şehrin kuzeyinde bir kurşun menzili uzakta hazreti Şurahbin gömülüdür. Ulu sultandır. Nice kere kere üzerine nur inmiştir. Şehrin batısında Şeyh Mehmed Arabî ve Rıttali yatar. Kıble tarafından Şeyh Mehmed Sımmati Hazreti peygamberin çeşnigirbaşısı idi. Sofra döşediği için bu isim verilmiştir. Hazreti Ebubekir zamanında şehit olmuştur. Yine burada şeyh İzzeddin ve Şeyh Yusuf gömülüdür. Mevlevihane kapısı dilbinde Hacı Dür ulu bazirganmış. Bir kere Kadir gecesine erip sabahleyin kadar deve kıymetli eşyasını fukaraya dağıtıp kölelerini azat edip itikâfa kapanır dört ay sonra vefat eder. Şehrin batısında bir top atımı yerde hazreti Şeyh Nebi yakınında Parsa Hatun merkadleri vardır. Buradan da Halil Canpolat zade Ali Paşa Boşnak Ahmed Ağa ile vedalaşıp;

MERCİ DABIK KÖYÜ:

Sultan Selim ile Gavri’nin meydan muharebesi yaptıkları Gavri’nin mağlup olduğu sahradır. Burada Hz. Davud Aleyhisselamın evlatları gömülüdür. Hatta Sultan Selim cenk sırasında bu Davud evlatlarının bulunduğu kube yanında durup ruhaniyetlerinden yardım dilek. Kubbe içinden bir demirci çekici ses işitir. Zafer müjdesidir. Cenk davullarına vurulur. Hala bu kubbede bieçok defalar davul ve kös sesleri duyulduğu sabittir.

RE’Sİ OSMAN KALESİ: Celali Seyyid Arap burada kapanmıştı. Kuyucu Murad paşa bazı yerlerini yıktırmıştır. İzuli Kürtleri oturur. Yanında şeyh Manzur hazretleri gömülüdür.

SÜCUT KÖYÜ: Müslüman köyüdür. Mikdad bin Esved’in burada gömülü olduğu tevatürle söylenir. Buradan yine kıbleye gidip Leylüb, Titi, Küçük Sucut köylerini geçtik. 4 saat gittik.

UZEYR KALESİ: …. Tarihinde Eyyubi halifeleri tarafından yapılmıştır. Kalesi bir sahradaki tepe üzrinde yuvarlak bir kaledir. İçinde kimse yoktur. Halep eyaletinde yetmiş akçe iltizamlı sancaktır. Bin atlıya maliktir. Valide sultan hassıdır. Sefere memur değildir. 150 veya 300 payesiyle sadaka olunur şerif kazadır. Nahiyesi 300 köydür. Vakti ile büyük bir şehir imiş. Etrafı kaleli değildir. Perişan bir kasabadır. Eyyubilerin Ulu camiinin cemaati çoktur. Kapısı üzerindeki tarih budur;

(….. Mevlana essültülalem el adil el melikünnasır salahuddünya veddin yusuf bin elmelikül’aziz Muhammet bin el melikütahir bin gazi yusuf bin eyyubiyan Nasır emirel mü’minin halladallahu melkehu sene Erbaa ve arbain ve seb’a mie 741)
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.