FANDOMEÇS/13/205 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/207Bundan sonrakileri mescittir. Nasreddin beyzadenin hayratı bir hamam vardır. Bir hanı Hüseyin ağanındır. İki yüz dükkan vardır. Kaldırım yoktur. Ahlisi cum kürtlerindendir. Azez’in batısında 70 parça asi ve harami köylere Ma’vec nahiyesi derler. Cum kazasından başka yerlerin de Arap ve Tatlar oturur.AZEZ ZİYARETGAHI: Azez ile Kilis arasında Aşere-i mübeşşereden Abdurrahman ibn Avf Azeze yakın şeyh Hamis yakınında şeyh Muhammedil Vatar ashaptandır. Kirişçilerin piridir. Buna 200 adım yakın Sa’dül Halil Azezin batısında şeyh Hatbi, Şeyh Vadi.. Bunlar 3 biladerdir, bir yerde gömülüdürler.azezin kuzeyinde şeyh hazreti İlyas, şeyh Aliyülyemani Abdullah No’mani şeyh Nasraddin şeyh Karaca şeyh Aliyülmeazi bir sığırı varmış. Herkesin kapısı önüne gelip bütün şehre süt verirmiş. Şeyh Hamid, Hurme hatun

Buradan da kıble tarafına 2 saat gittik. Abdünnebi Şebşebi’nin gömülü olduğu şeyh Hid, Kefrinay, Maarri Sitti, Resyan, Başköy köylerini 4 saatte geçip;DÜNYANIN EMALSİZ KALESİ HALEBÜŞŞEHBA:

Tufandan sonra ilk yapılan şehir mısırda arzı Hasanda Ureyş’dir. Mısır Şam ve Haleptir. Beni İsrail memleketinden eskidir. Arap tarihinde adı Zatülavamid’tir. Çünkü bütün iç kalesi sütunlar üzerindedir. Önce İbrahim Halilürrahman makamı olmuştur. Sonra sırasıyla Frenklerin, Abbasinlerin, Eyubinlerin, Fatımilerin, Al Türkmenin ve nihayet Çerkes kölemenlerin eline geçip 921 tarihinde Sultan Selim Mısır fethine giderken Çerkes hâkimi Hayrebay kalenin anahtarını Selim tenlim etmiş, Halep, vezirlikte Karaca paşaya mevleviyeti de Çömlekçi-zade Kemal Çelebi efendiye ihsan olunmuştur. Sancaklarında olan has subaşılıkları evvela şehrin subaşılığı Bab, Bu sabuh, hantiman, Selimen, Riyha, İdlib, Rekfelun ve Antakya’dır. İi bin akçe ile sefere eşer. Halep eyaleti yedi sancaklıdır. Bunlar (Kilis ekradı, Birecik, Maarra, Azez, Türkmen sancaklarıdır, Halep paşa sancağıdır. Yakın zamanlara kadar Azez ve Kilis, Valide Sultan hassı idi. Halep muhassılı, bütün padişah malını tahsil eder. Halep’te defter kethüdası, defter emini çavuşlar kethüdası, çavuşlar emini, çavuşlar kâtibi, tercüman başı, Şehbenderi, Sipahi kethüda yeri, yeniçeri serdarı, çacuşu, dizdarı ve …… Kale askeri vardır. Halep eyaleti dokuz yüz kılıçtır. 104 zeameti, 799 tımarı vardır. Senelik

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.