FANDOM
EÇS/13/209 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/211
Ebubekir ismine bu çeşmeyi

Yapdı ismail ağa hayrat eyleyüb namı nigü

Taki feyzinden mezarı şeyh Ebubekir: . . . . . . . abını kamu

Ahir oldukda cemali didi anın tarihin

Zezem-asa Kabe-i uşşaka akdı geldi suKale içinde İhlâs dede takkesi, Tabanı yassı Mehmed paşa yapısıdır. Şeyh İbrahim Halebî’nin seksen kıta eseri vardır. Mehmed bin Mehmed, Habur sahilinde gömülüdür. Mevlana Muharremefendi, Şam kapısı dışında gömülüdür. Mehmed Karagülmez efendi, Hacı-dede demekle tanılır, Şeyh Bekriler yakınında gömülüdür. Yahudi çarşısı tarafından bu taş altında yetmiş enbiya vardır derler. Kadir gecesi bu mübarek taşa nur indiği görülmüştür. Bütün viyalet ahalisinin kanaati odur ki bu kudret taşı bu şehirden gide, bu şehir de harap olur. Dört köşe bir taştır. Sonra Ayıntap yolu üzerinde Hacı Bayram dede merkadi, kale hendeği yanında kırlar tekkesi vardır. Bu tekkenin yol üzerinde penceresi üzerindeki tarih:Hazret-i paşay’ı felek-kadr kim

Girdi Baka mülkine imanile

Kıldı rakam Sakini tarihini

Ruhiyçün Fatiha kıl canile (sene 1021)Paşa sarayı yakınında İbrahim Gülşeni tekkesi, Şeyh Nesimi tekkesi, şeyh Cemaleddin Şirvani, (İbrahim Ethem hazretlerini mürşididir. Tekkesine hasta varan şifa bulunur). Bu Halep şehrinde 70 tarikatin tekkeleri vardır.HALEP ZİYARETGAHI:Evvela Ulu camide Zekeriya Aleyhisselam, iç kalede Hazreti Hızır makamı, Nasimi hazretleri, şeyh Bekri, Şeyh Bayram, Şeyh İlyas dede, Şeyhb Ali Rumi, Kedeleçciler içinde şeyh Kerhi, Şeyh İbrahim Şeyh Arabî Kırklar makamı Şeyh Yaprak Şeyh Memo Şeyh Şahabeddin Şeyh Cemaleddin ziyaretlerini Allaha hamdolsun ziyaret ettim. Halep’e on bir kere uğramak nasip olmuştur. Bu şehir halkı hep tarikat ehlidir. İtikat sahibi dindar mü’min tüccar kimselerdir. Hoca Hüsrev efendi tarihinde Halep’te 400 bin nüfus olduğu sicilde yazılıdır. Burada Arap, Kürt ve Türkmenler otururlar. Araplar belagatle konuşamazlar. Havası latiftir.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.