FANDOMEÇS/13/215 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/217


Hekimler hepsini bu Avret adasına sürerler ve burada hastalıklara şifa bulunur. Etarfı 6 mil bir adadır. Havası güzeldir. 1068 dördüncü Sultan Mehmed devrinde kâfirler Akdeniz’dekorkusuz gezmeğe başlayıp bu ada limanında yatardı. Müslüman gemilerini vurup yağma eder ve esir alırdı. Köprülü-Mehmed paşa sadrazam olunca buraya çok sağlam bir kale yaptırdı. Adanın doğu tarafında olup etrafı 1000 adımdır. 300 neferi, dizarı vardır. Alış verişi Tartus iledir. Adayı temaşa edip yine beriye Tartus’a kayık ile geçtik. Cenin sahrası içinde Türkmen obaları arasında 2 saat gittik.HÜSNABAT KALESİ: Eskiden Şeyyad yapısıdır. Sonra İspanya eline geçmiş, 54 tarihinde Emevilerden Muaviye sonra Melik Tahir feth etmiş, 921 de, Şam hakimi Melek Sünbalin’in kardeşi Temruz bey kalenin anahtarını padişaha teslim etti. Şam Trablus eyaletine kaydolup paşa hassıdır. 15 akçe şerif kazadır. Yetmiş Arap köyüdür. Yetmiş neferi vardır. Maanoğlu isyanında eğer bu kale Maanoğlunun eline geçseydi ebediyen bu kale Dürzüler elinden alınamazdı. Kalesi üç kattır. Duvarı kırk arşın yüksektir. 12 arşın enlidir. Etrafı 3000 adımdır. 100 kule vardır. Her kat kule duvarında bir demir kapı vardır. Üç demir kapıyı geçtikten sonra Selim Han camii var. 300 ev vardır. Etrafı hendektir. Sarnıçlar vardır. Meşhur kalelerden hiç biri bu kadar sarp değildir. Bu kalenin doğusunda varoşu vardır. Kalesi yalın kattır. Beş nefer evleri vardır. Bir camii, bir mesvit, bir mektep, bir hamam, 40 dükkan, iki çeşme vardır. Havası çok güzeldir ama bağ ve bahçesi azdır. Mahsulü ipek olduğundan dut ve zeytin ağaçları vardır. Mahbup ve mahbubelerine nihayet yoktur. Arapça konuşurlar. Alış verişleri Frenk gemileri ve Dürzülerdir. Buradan silahlı on adam alıp batıya 9 saat gittik.

KALİYAT KALESİ: Cenin sahrası içinde dörtgen şeklinde küçük bir kaledir. Trablus paşasının bütün hayvanları burada gezer. Burada bir gece misafir olup sahra içinde bir saat gittik. Sonra deniz kenarında iki saat gittik.

HAM, YANİ TRABLUSŞAM KALESİ: tufandan sonra Nuh’un oğlu Ham yerleşmiştir. Sonra İspanya yapmıştır.. Daha sonra Emevilerden Abdülmelik almış, sonra küffarın aline düşmüş, 921 de Mısır sultanı Kalavun zaptetmiş, nihayet sultan Selim Mısır seferinde sultan Gavri’yi mağlup edince kale hakimi Çerkes Kurtbay kale anahtarını Hayre bay vasıtasiyle padişaha teslim etti.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.