FANDOMEÇS/13/218 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/220Bazı zamanda paşalar, varoşa gelip Emin köşkünde seyir ve safa ederler. Burada 200 kargir mahzenler, 20 dükkânlar, bir camii, iki çeşme vardır. İşkelesi çok işlektir. Yedi kıran balyoz, kansolos ve tercümanları buradadır. Buradaki (Kalye) toprağı başka yerde olmaz. Ondan altın çıkarır derler. Şehir içi beyaz kaldırım döşelidir. Havası güzel olduğundan mahbud ve mahbubelerinin hesabı yoktur. Kadınları edepli ve örtülüdürler. Gümüş ve altından bir nevi sivri tekke ayaklarına sarı çizme giyerler. Beyaz ekmeği, çöreği, Kubeyderi, makoleri, Katozoferi, şekeri, dudu, pamuğu, ipeği, puşusu, mendili meşhur ve çoktur.TRABLUSŞAM ZİYARETGÂHI: Evvela şehrin kuzeyinde yarım saatlik yerde Hazreti Yüşa’ Nebi 120 sene yaşayıp Semub şehrinde idi. Hz. Musa ile buluşup bazen koyun güderlerdi. Burada gömülüdür. Ehli, Hz. Musa’nın hemşiresi Meryem idi. Ve hazreti Yakup Aleyhisselam ziyareti de Yuşa’ Nebi yakınında Cebel-i Lübnanda gömülüdür. Mısır ulemasına göre İmam Şafii türbesi yakınında olan Hz. Zinnun odur der ama yanlıştır. Burada yatan Zinnun-i Muri’dir. Yoksa Hz. Yusuf oğlu, Efrayim oğşu Nun Nebi değildir derler.

Yine Trablus kuzeyinde Bi’rül Künuz Balıklı ayazması derler. Hiç kimse buradaki esrara vakıf değildir. Hakikat şudur ki bir diyarda cenk olsa bu balıklar bir müddet kaybolup, sonra yaralı kanlar içinde yine görünürler. Buradan bir adam su içse ve balık tutup yese ahmak olur. Ama sıtma tutan kimse üç cumartesi buraya varıp gusletse şifa bulur. Şeyh Ahmed Bedevi burada gömülüdür. Şehrin doğusunda küçük Cebel-i Lübnan üzerinde hazreti Hızır makamı… Bütün rical-i gayb burada toplanır derler. Bir kimse üç gün burada temiz kalp ile dua etse isteği yerine gelir. Taylun camii yakınında Şeyh Fadlullah ve Şeyh Zahir Suvaytilhayl kapısında yatar. Paşa sarayı yakınında camii avlusu içinde Çetrefil oğlu Mehmed paşa türbesi pencere üzerinde tarih:Rihlet etdi cennete Ahmed paşa

Hak Teâlâ eyliye kabrin gırak

Recebüddai didi tarihini

Gitdi Ahmed dünyadan ah elfirak (sene 1008)

Şehir içinde Şeyh Mes’ud Şeyh Mehmed Scemi Ketubi her mübarek gecede burada ayin yapılır. Buradan başka şeyh Mağripli Abdülvahit, Musullu İzzeddin, Ali Gazzazi, kale altında şehitler medresesi yakınında gömülüdürler.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.