FANDOM


EÇS/13/225 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/227miştir. İçlerinde büyük mağaralar vardır. Bu kayalarla kale arası da büyük limandır. Akdeniz iskelelerinde böyle büyük liman yoktur. Ka- lenin kıblesinde Sayda varoşu üç mahalle,1200 evdir. Şehirde asla ahşap bina yoktur. Altı cami vardır. Diğerleri mescittir. Çarşı içinde Yeni ca-miin tarihi budur:

(Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Enşee hazel camiilmüba- rek el Abdülhakir Ali bin Mehmed Ferağ- (sene 1001))

Camiülbahir’in imamı Şeyh Nasır efendinin evliyadan olduğuna şüp- he yoktur.

Kethüda camiinin avlusunda havuz vardır. Kotiş oğlu, Camiussuk, Hazreti Ömer camii,Berrani camileri vardır. 7 medrese,bir darülkurra, 2 darülhadis,7 mektep,üç hamam,dört hanı vardır. Bunlar,pirinç ha-nı,Küçük han,İskelede frenk hanıdır. Yedi kralın konsolosları bu han- da otururlar. Şehir içinde dört yüz dükkan olup,sokakları geniştir. Halkı dindar,garip dostu olup,Şafii,Maliki ve Hanbeli mezhebindedir- ler. Yalnız paşalılar Hanefi mezhebindedirler. Ahalisi çoğunlukla tüccar ve denizcidir. Cübeb ve kereke giyip,başlarına destar sararlar. Herkes gözlerine sürme çeker. Yalnız havası ağırdır. Temmuzda insan tepesin-den pişer.Bu yüzden halkının renkleri sarı olup mahbup ve mahbubeleri makbul değildir. Halkı çiftçi ve hakimlerine itaatlidirler. Batısında akan nekre Kumul(yani Bit),kıblesinde akan suya Bergus(yani pire) nehri derler. Bu yüzden bit ve pireden usanmışlardır. Hurması,limonu,tu-runcu,şeker kamışı,zeytin,incir ve narı,çimizi,muzu meşhurdur. İpek böceği beslerler.

SAYDA EVLİYA ZİYARETGAHI: Hayme kapısının dışında,pey-gamberin alemdarı Hazreti Biruh bağ ve bahçe içinde bir tekkede gö-mülüdür. Arsa kapısının dışında Şeyh Musa,Şeyh Alaer Reşid,Şeyh Cemaleddin vardır. Nehrin su kemerleri dibinde,vezirlerin köşkü yakı-nında Hamalı Şeyh Abdullah gömülüdür. Her kimin atı sıraca olsa üç sabah üçer kere burayı dönse billahi şifa bulur,tecrübe edilmiştir. Beni İsrail peygamberlerinden Saydun burada yatar.

Bu ziyaretlerden sonra vilayet valisi İshak paşadan ihsanlar ve on süvari alıp kale dışına çıktık. Bağ ve bahçedir. Beyrut tarafında Seb’a tül uyun ile Evel nehri arasında üç bin sahabe gömülüdür. Hazreti Ömer zamanıada Rum,Ermeni ve çingene elinde şehit olduklarından bu


İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.