FANDOMEÇS/13/232 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/234

ARAP KAHKAHASI KALESİ: Derler,kudretten bir kaledir. Maan oğlu bazı haşeratı Dürziler ganimet mallariyle kapanmışlardı. Küçük Ahmed paşa dağları delip,dağlar içinde ateş ve barut yakıp,o mel’unlar aman dilediler. Kalenin batıya bakan bir kalesi var. Kayalardan sular çıkar. Bu büyük dağın altı büyük mağaralardır. Bu kaleyi seyrettikten sonra bir saat gidip Safed toprağında 200 evli Habbir köyü vardır. Bu-ralarda Dürziler yoktur. Bu köy bağ ve bahçe içindedir. Haftada bir büyük Pazar olur.Bir cami,bir hamam,bir hanı vardır. Limon, turunç, zeytin,incir ve hurmalı bir bağ içinde Mağribi tekkesi vardır. Tekkeyi ihya eden,burada yatan Şeyh İmadeddin efendidir. Şuayb Nebi neslin-dendir. Bu Şeyh İmadeddin,perhizle 200 sene yaşamış,Mısır sultanı Salahaddin Yusuf kendisini ziyaret etmiştir.

HAZRETİ ŞUAYB NEBİ ZİYARETİ: Bu dere içinde büyük mağa- ralar vardır. Bu mağaralarda gömülüdürler. Azerya tarihine göre tu-fandan sonra Mısır’ın Hermen dağlarında Arapça ve Süryanice kemikler üzerine yazılmış yazıları,Azerya adlı hekim toplayıp yazmıştır. Hala bu tarihe Mısır kıptileri itibar ederler. Onun y yazdığına göre Arzı mu- kaddeste yatan peygamberleri gücümüzün yettiği kadar o kitaptan al-dık. Buna göre Hazreti Şuayb Süveyş kenarında Medyen şehrinde otu-rurdu. Bu şehir Mısır’dan Mekke’ye giderken Muylh denilen kaleye bir menzildir. Sulu yerlerdir. Hacılar buraya gelince taze can bulur. Bu dağlardaki bir çeşit küçük koyun,Hazreti Şuaybın çobanı idi. Haz- reti Şuaybın kızını alıp ona damat oldu.124 peygamber içinde yalnız hazreti Şuayb anadan doğma kördü. Cenabı Hak Medyen şehrini harap edince hazreti Şuayb bu Hattin şehrine geldi ve bu mağaralara gömüldü. İçerisi gül ve anber kokar. Gül gülistandır ama küçüktür. Oradan içeride bir kapı daha vardır ki üst eşiğinde iki tavus tasviri vardır. Sol tarafta kargir kubbeli bir köşk vardır. Etrafı türlü çiçeklerle doludur. Burada vilayet ayanından bazıları gömülüdür. Buradan yukarıya merdivenle çıkılır. Mübarek cesetleri orada gömülüdür.Sandukaları sırmalı atlas ile örtülüdür. Hazreti peygamberin doğumundan 3300 sene evveldir. Secde yerinde ayağının bir taş üzerinde yeri vardır. Bu mescidin sağında bir küçük kubbe vardır. İçeri girince sağ tarafta hazreti Musa’nın mübarek ayaklarının izi vardır. Uzunluğu iki karış iki parmaktır.

Miskin ve hastalar su koyup içerler,şifa bulurlar. Buranın sağın-daki mağara,hazreti Şuaybın ibadet yeridir. Biraz karanlıktır. Açık değildir.İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.