FANDOMEÇS/13/233 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/235Sağında,Cibrili eminin sayfalar getirdiği kaya yarılmıştır. Bur- anın dere aşırısında yine kayalar iç inde hazreti Şuaybın oğlu ziyareti vardır. Ama harem-i Resulullah olmakla kapalıdır. Bazıları,hazreti Mu-sa’ya verdiği kızıdır derler.

ESKİ MEDİNETÜLARAP KALESİ: Eskiden büyük bir şehir ve kale imiş. İçinde kimse yoktur. Burayı geçip,Safed toprağında elli haneli Luyiya köyünü geçerek Safed’ten sekiz saatte;

AYNİ TÜCCAR KALESİ: Şam,Mısır,Kudüs,arasında yol emni- yeti için Yemen fatihi Sinan paşa yapısıdır. Bir geniş yerde dörtgen şek- linde bir kaledir. 150 merdivenle çıkılır. Kuzeye bakan iki kapısı ve içinde kırk elli nefer evleri vardır. Safed toprağı burada biter ve Nablus hu-dudu başlar. Neferler gelip geçenden yük başına altı akçe alırlar. Kalede Sinan paşanın kurşun örtülü bir camii vardır. Kalenin iki tarafı handır. Sekiz dükkandır. Kale kapısı önünde Ayni tüccar adlı su vardır. Bu ka-lenin iki yüz adım batısında eski bir kale daha vardır. Etrafı 600 adım-dır. İçinde insan yoktur. Kışın kale askerinin koyunları kışlar. Kalenin kıble tarafına bin adım gidip:

CEBEL-İ TURU HİRAVEN: Tur-u Zita adlı sahrada nurlu bir dağdır ama o kadar yüksek değildir. Tepesinde bir kalesi vardır. Ama içinde kimse yoktur. Yer yer mağaralar vardır. Taberistan,Filistin ve Kasan’ dan bazı dindar kimseler gelip Erbain çilesi çıkarırlar.Bu dağda Musa, Şuayb,Yakup ve İshak Nebiler makamı vardır. Müverrihlere göre bu dağda altı yüz peygamber gömülüdür. Cenabı Hakla konuştukları üç turdan biri budur. Biri Kudüs’te turu Zitadır ki hakkında (Vettini vez zeytüni...) ayeti inmiştir.Biri de Mısır’dan Mekke’ye giderken deniz kıyısından bir saat uzakta tur-u Sinadır. <<Ve tur-ı sinin ayetinden murat tur-ı sinadır. Burayı ziyaret ettik. Sonra Aynı tüccar dibinde,Mısır yolu sağ tarafta kalıp,hakir sol tarafta Kudüs yoluna dönüp bir saat gittik.

TABBAGA KÖYÜ: Yüz evli müslüman köyüdür. Bir camii var. Bu-rada Safed hududu tamam oldu. Türabi oğlu hududu başladı. Fakat Cebeli Aclun sancağı toprağıdır. Bu köy halkı hep debbağdır. Buradan kıble tarafına gidip yüz evli Naura köyünü,200 evli Zer ayn köyünü geçip Akkare köyüne geldik. Yüz evli zeamettir. Bu dağın kuzeyinde bir türbede ashaptan bir şeyh yatar.Buradan geçip elli müslüman evli Jel- mi köyünü geçtik. Tımardır. Bir camii vardır. Bu köyün güneyindeki

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.