FANDOMEÇS/13/241 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/243içinde öyle kıymetli halılar vardır ki, emsalsizdir. Gayet sanatlı avizeler

7000 kandil vardır. Her gece bin tanesi yanar. Câmiin on kapısı vardır.

Yedi kapı kıbleye doğrudur. Ortalarındaki kapının yüksekliği 15 arşındır.

Pirinç minalı bir kapıdır. Bu kapının sol tarafında Hazreti Hızır kapısı,

sağ tarafında Mâliki kapısı, ve minber dibinde medrese kapısı vardır.

Bu kapılardan sonra guya dehlizlerdir.AKSA CAMİİ ZİYARETİ:

Evvelâ doğu taraf köşesinde Hazreti Ömer mihrabıdır. Fetih bedeli

olarak bir hafta Hazreti Ömer burada ibadet etmiştir. Ona yakın hazreti

Davud mihbarı, bu mihbarın solunda Hazreti Osman yazısı ile Kur’anı

kerim bir kürsü üzerine konmuştur. Minberin sağında Hazreti İsa maka-

mı vardır. Hamdolsun bunların hepsini ziyaret edip şefaatlerini rica ey-

ledik. Câmiin 800 hademeleri vardır. Cuma günü hatipler minbere kılıç

ile çıkarlar. O kılıç, hazreti Ömer kılıcıdır. Elli müezzin, müsebbih, mu-

arif, na’t okuyan devirhan, kayyum olup, maaşları pâdişah hazinesinden

verilir. Her sene sure gönderilir. Mescid-i aksanın kubbeleri tamamen

kurşun örtülüdür.

'SAHRATULLAH MESCİDİ

Mescidi Aksanın tarafında Süleyman han kapısı beyaz mer-

mere kadar iki yüz adım gidilir. Süleyman han rüyasında görüp sabah-

leyin kendi târifine göre yapılan yekpare büyük mermer bir havuz var-

dır ki, dünyada benzeri yoktur. Bunu geçip yine kuzeye on iki adım

gidip, Sahra-i Şerifin 22 basamak merdivenini çıkınca, beyaz, mücella

mermer döşeli avlunun tam ortasında bir köşk görünce şu duayı okurlar :

<Allahümmec’al fi kalbi nuren…> bu avlu kapısı dibinde küçük bir min-

ber vardır. Ziyaretçi, orada papuçları eline alıp yalınayak mermer dö-

şeli avluda yüz ayak Sahratullah mescidinin mübarek kapısına varır.

Nalınlarını kapıcılara verip ziyarete başlar. Evvela bu sahrayı 85 tari-

hinde Mervan oğlu Abdülmelik yaptı. Sonra bir çok hükümdarlar birçok

eserler ilâve ettiler.

…… tarihinde Sultan Süleyman hükümdar olunca, bir mübarek ge-

cede riyasında Resulu ekremi görür. Buyurur ki: <Ya Süleyman, 48

sene yaşarsın. Çok gaza edersin. Sana şefaatim olacaktır. Fakat gaza ma-

lından Mekke Medine’ye gönderip, Kudüs Şerife bir kale yap ki düşman

istila stmesin. Sahratullahı süsleyip, Kudüs fukarasına surre ihsan eyle>

deyu emir buyururlar. Uykudan uyanan Süeyman han Mekke ve me-İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.