FANDOMEÇS/13/252 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/254Bu hizmeti, Rum keferelerine rağmen yaparlar. İçeriye pabuç ile gi-

rilmez. Gayet temizdir. Bu kilise yakınında Ermeni avretleri manastırı

vardır. 300 genç rahibeler vardır. Bir kısmı 100 yaşını geçmiş bakireler-

dir.

Kudüs’ün seyradilecek binaları çoktur. Havası gayet hoştur. Suyu-

Nun güzelliğinden mahbup ve mahbubesi gayet çoktur. 700 kadı vardır.

Çavuş-zade Mehmet paşa yazmasında 46 bin adam yazılmıştır. Padişah

Tarafından Surre gelince, bin adama dağıtılır. Garip dostu, zevk ehli,

hal ehli kimselerdir. Kadınları gayet edeplidir. Bağ ve bahçe gayet

çoktur. Has beyaz çakıl ekmeği, üzümü, kokulu sabunu, buhuru, pi-

rinçten yapılmış buhurdanı, gülabdanı vilayetlere hediye gönderilir. Dağ

ve taşı zeytindir. Hatta müfessirler vettini vezzeytuni ayetini kerimesin-

deki zeytinden maksat Kudüs, ve Turu Zita zeytindir derler. Verimlidir.

Ziyaretten sonra mirlivasından 26 silahlı alıp Halilürrahmana gittiğimiz

yolları beyan eder. Bab-ı Halil’den çıkıp kıbleye:BUK’A SAHRASI’na gittik. 43 bin bağdır. Herkes çoluk çocuğu ile

üç ay bağlarında yaşar. Bu sahrayı geçip:MÜHRÜ İLYAS KİLİSESİ: Küçük bir kilisedir. Hazreti İlyas maka-

Mı vardır. Secdede başını koyduğu yer taş üzerinde bellidir. Polat üze-

rinde mühürleri burada olduğu için bu ad verilmiştir. Buna yakın cad-

de üzerinde Hazreti Sara Ana vardır. Bir kubbe altında yatar. Buraya

yüz adım yakın Can oğlu Can adlı uzun bir mezar vardır. Buraya yakın:

BEYTÜLLAHM’IN EVSAFI:

Kudüs toprağında 200 evli köydür. Köy içinde, burada hazreti Da-

vut, Calut’ı katledip aldığı ganimetlerle Beytüllahm’ı yapmıştır. Hazreti

İsa burada Resulü erkemden 600 yıl evvel doğmuştur. İsa’nın babası

Yoktur. Ruhullahtır! Anası Meryem anadır. Amra’nın kızıdır. Onun

babası Filikos oğlu Madyandır. Beşinci atada Hazreti Süleyman’a ula-

şır. Allah ona İncili gönderdi. Nice ölüleri diriltti. Yahudiler dinini ka-

bul etmediler. Nablus’ta bir mağaraya hapsettiler. İsa oradan Cibril va-

sıtasıyla çıktı. Yahudiler sarışın bir zavallıyı İsa diye çarmıha gerdiler.

Kırk gün çarmıhta kaldı. Bir gece ümmeti onu kaçırdılar. O da kaybol-

du. Hıristiyanlar o kanaattedir ki haça gerilen Hazreti İsa ola…

Beytüllahm’daki kilise iki yüz ayak uzunluğunda ve yüz ayak en-

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.