FANDOMEÇS/13/263 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/265

KUNAYTARA KALESİ: 'Lala Mustafa yapısıdır. Şam veziri-

nin hassındır. 150 akçe kazâzadır. Dizarı ve hisarı erler vardır.kalesi bi

düzlüte dörtgen şeklindedir. Etrafı 800 adımdır. İçinde 78 ev bir mescit

bardır. Bu kaleye bitişik, etrafı 2000 adım bir kale daha vardır. İçinde

bir han vaki 3000 at alır. Bu câmii var ki içinde her biri biner altın

değer Kur’anı kermimler vardır. Avlusu ağaçlıktır ve bir havuzu vardır.

Avlusu önündeki çarşıda 150 kârgir dükkanlâr vardır. Bütün ima-

retleri kurşun örtülüdür ve hepsi Lala Mustafa paşa hayratıdır. Bütün

Şamlıların, hacıları hayvanları burada çayırlar. Şam’ın odunu ve kö-

mürü bu Kunytara dağlarından gelir. Buradan kıbleye gittik.

'HAZRETİ UKKÂŞE ZİYARETİ': Bir ormanlık içinde bir beyaz kub-

be içinde gömülüdür. Türbe, Mervan oğlu Abdülmelik yapısıdır. Hakir

1059 da Maraş’a yakın Sof değında da bir Ukkâşe kabri gördüm. Buradan

dört saat Şam köyleri içinde geçtik.

'TURUNCİYYE KÖYÜ': 20 evli zeâmettir. Bu isimdeki nehiri geçip,

taşlık bir yolda bin güçlükle tâ Sasaâ’ya kadar gittik.

'SA’SAA KALESİ': Yemen fâtihi Sinan paşa yapısıdır. 150 akçe kazâ-

dır. Kalesi dörtgen şeklinde etrafı 600 adımdır. Dizarı, hisar erleri var-

dır. Kale bitişiğinde büyük bir han vardır. Ahırı 2000 hayvan alır. Bir

câmii, avlusunda bir havuzu vardır. Buraya yakın sekiz kubbeli imaret

ve kiler olup, gelip geçene gelip geçene sabah akşam birer tas çorba ve ekmek

verirler. Han ile câmi arasında yirmi dükân ve bir hamam vardır. Şeyh

Ebünnedda, sahabei kiramdandır. Dellâlların pîridir. Bu Sa’saa saharası

gayet verimlidir. Bütün Şam âyânının çiftlikleridir. Buradan da kuzeye

iki saat gittik.

'DÂVÛDİYYE KÖYÜ': Nüreddin Şehit evkafından 600 bağ ve bah-

çeli,câmili, mescitli mamur köydür. Buradan iki saat gittik.

'ANBER KOKULU DIMIŞK-I DÂRÜSSELÂM

'1058 de de ziyaret nasip olmustu. Fakat fazla duramadığımdan taf-

silâtiyle yazılmamıştı. Allaha hamdolsun bu 1082 senesi Şevavline be-

şinci günü buraya selametle vardık. Siyavuş paşa biraderi Hüseyin pa-

şanın sarayında istirahatimiztemin edildi. İbn Abbas’a göre tufandan

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.