FANDOM

EÇS/13/265 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/267
UMEYYE CAMİİ YASIFLARI': Rivâyete göre ilk defa tufandan

sonra Nuh oğlu Sam yapısıdır. 84 senesinde Abdülmelik oğlu Velid geniş-

letmiştir. O kadar süslenmiştir ki, yer yüzünde emsali yoktur. Bu câ-

miin binasına yüz sandık altın sarfolunmuştur derler.

Rivâyete göreTimur, her kim Yezidi severse zekâtından parasını

getrip,versin dedi. Yezidler, Düriziler, Timaniler ve Merbanîler('Bire-

medet, Timur Sultan bizim hazreti yezidi severmiş, Şam’da bir cennet

yaparmış. Bizim Yezid orayı secdegâh edermiş..') diye bir senede altı yüz

bin altın, altı yüz bin gümüş bin yüz kerpiç kesildi. Onar Vakıyye

ki, sekizi bir at, 16 sı bir deve yükü idi. Mihrap ve minberi murassa

olacaktır deyince Şam eyâletinde mücevher kalmadı. Bundan sonra bü-

tün Yezidî âyânını câmie topladı ve onlara :

'Ey Yezidiler, sizden beni evlendirmenizi isterim. Şam-ı hükümet

merkeiz yapacağım. Bana bir dünya güzeli bâkire kız bulun 'dedi. Yezidi

şeyhi ('Dilerseniz benim kızım sizin yatağınıza girsin') dedi.

Timur kabul etti. Kırk gün Kırk gece düğün oldu. Hadsiz hesapsız

hediyeler yığıldı. Timur, Emviyyr câminde, hazreti Yahya’nın kabri

önünde Yezidi seyhinin kızı ile cima’ yapmak isteyince, bütün yezidi

bilginlerinin : 'Halk içinde, o bâkire kızın yerini nasıl açarsınız?

diye razı olmadılar. O vakit Timur:

Bire mel’unlar dedi, siz Kerbelâda Hazreti Hüseyin’i şehit edip,

İmam Hüsevin’in evlât ve âyâlinin avret yerlerini açıp gezdirdiğiniz va-

kit, hazreti Peygamberin ırzına leke sürülmüş olmadı mı idi. Şimdi biz,

halkın önünde, şeyhimizin kızı ile cima’ edelimdeyince, şeyhülislâmlerın

ırzına leke sürülür dersiniz. Bire mel’unlar, sizin arzınız nedir? Hepi-

nizi katlederim.

Deyip, câmiin bütün kapılarını kapatarak ateşe verdi. Yezidin kab-

rini açıp cesedini yaktı. Ve mezarı içine bütün Tatar askerlerin küçük

abdestlerini yaptırdı. Sonra gelip geçen. Yezidin mezarıdır diye burayı

pislediler. Sonra Timur câmii Emeviyyeyi tamir ettirdi. Sonra Timur

Kudüs’ü ziyaret etti. Mısır üzerine asker sevketti. Fakat Timur askerini

Sâlihiyye’de Mısırlıların kılıçtan geçirdiler. Daha sonra Emveiyye câmiini

Mısır sultanı Gavri’nin veziri Sibal mamur etti

ÜMEYYE CAMİİNİN SİTAYİŞİ': Kıble kapısından mihraba kadar

160 ayaktır. ... Ümraniye kapısına kadar uzunluğu 600 ayaktır. İçinde

kırk somaki sütun vardır. Bu sütunlar öyle celâlidirler ki, insan yüzünün

rengini görür. Mihrap kubbesi dört pâye üzerindedir. Câmiin iç ve dışında
İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.