FANDOMEÇS/13/267 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/269

'Hazreti Musâ taşa 12 âsâ vurdu. O vakit taş dile gelip' ('Ya Musâ

ben Allahın emriyle yürüdüm. Senin vücüdünün özürsüz

olduğuna şahitlik ettim) 'dedi. Musâ da' ('Ey taş, bilemedik.Hele

dervişe dervişan)' 'diye özür diledi.Sonra taşın deliğine ip takarak

boynuna astı. Şimdi aptalların boyunlarına astıkları sekel taşı bundan

kalmadır. Sonra Musâ ,Tih sahrasında 40 yıl 300 bin adam ile dolaştı,

Gökten Men ve Selva gelirdi.Üzüm,incir,hurma,sirke ve tire gökten

İner,karınlarını doyururlardı ama,susuz idiler. Hazreti Musâ taşa vurdu

12 yeşinden su fışkırdı. Böylece susuzluklarını da giderdiler. Kur’anı

Kerimde:

'Sonra bu taş elden ele geçti. Emevilerden Abdülmelik oğlu Velid’in

eline geçti.

Bu Ak minare denilen İsa minaresine koydu. Bu minarede

iki fekât namaz kılıp dua edenin duası kabul olunur.

'ADEM ALEYHİSSELAMIN ADIMI:'

'Avludaki iki sütunun arasına Hazreti Adem’in adımı derler.Av-

lunun batısında altı sütun üzerinde altı yuvarlak kübbe vardır.Caminin

800 hadimesivardır. Cuma günleri kırk yerde. çeşitli tarikatlerin sâ^lik-

Leri tevhid ve tezkir ederler. Bu ümmeye câmlinden sonra' 'Bakşimat'

Câmii de büyüktür.Bunlardan başka Haşip,Dervişiyye,Addasiye,Sina-

Niye,Kök meydanında Sülemaniye camileri(Mimar Sinan yapısıdır)

Vardır. 2100 tekke vardır. Bunların meşhurları Şeyh Arslan, Abdülkadir

Ceylâni tekkelerdir. Mencik köşkü yanında bir Mevlevihane vardır.

40 adet darülkurra, 700 çocuk mektebi,75 imaret vardır.Bunların gelip

gelip geçene nimetler boldur. 3 timarhane ve şife yurdu vardır. Şam

budalaları çoktur. Zikir ve evrad yeridir ama,inkâr yeri değildir.Bazıları

esmâullahın tesirinden silsilekeş olup,timarhaneye girerler.Hekimler

onlara ruha kuvvet vericek macunlar verirler. Bu darüşşifaya senede on

bin kuruşluk ilâç ve içecek sarfolunur. Yatak, çarşaf, yorganlar gayet te-

mizdir. Öyle ki ‘âyân saraylarında yoktur. 70 hademesi vardır. Hatsala-

rın gamını def için günde üç defa güzel sesli hanedeler, sazendeler fası-

llar yaparlar. Yâkubi Hüdaya adlı bir hekimbaşışı vardır. Hatta 1058 de

Şam’a vardığımızda devâyı ruh bir kitap yazmıştı.

Hamamları vardır. Sinaniye hamamı, Defterdar hamamı,Küçük ha-

Mam vardır.Hamamdan çıkınca hamamcı yıkanana ,bir fincan kahve

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.