FANDOMEÇS/13/270 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 13.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/13/272

köşktür. Bahça tarafında bir küçük havuzdur. Sonra sıra halinde ağlara mahsus yetmiş hücre vardır. İç ağaları ve paşa için bir hamam vardır. Vaktiye 1058 senesinde bu sarayda üç gün misafir olmuştuk. Bu saraydan başka Sipahi pazrının iç tarafında Ka-

sım ağa sarayı, Naşif oğlu sarayı, Türkmen oğlu ,Sinan paşa ,rahtvan, Geyvan oğlu, Ka

dıasker, Nuredin ,Baş çavuş,Recep Ağa,Abdüsselam ağa sarayları vardır. Bütün seha-tim sırasında böyle büyük 12 şehir gördüm. Onlara da ('Bek(Viyana),Prag, Kaşav, Almanya’da iken Fransa’nın Paris şehrini methettile rama görmedim,İstan-

bul,Edirne ,Bursa, Mekke ve Medine ,Mısır, Halep, Bağdat, Şam)' . Şam öyle bir şehirdirki Enbiya diyarı diye meşhurdur. Şeddadın İrem bağını bu Şamda’dır derler.'

SERGÜZEŞTİMİN HİKAYESİ:

'Kara Mürteza paşa ile Şam’da iken 1058 senesinde Şam’da Şeyh Bekâr adında bir

budala var idi. İç oğlanlarında on yığıt bana gelip ('Evliya Çelebi,lütfiyle,bize hazi-

nedarlardan izin alıver, Türkmen mahalisenrzde arkadaşkarımıza gidelim)' der

ler. Fakat hakir, bunu tehlikili bulup izin almağa vasıta olmadım. Onlar anahtar oğlanı

vasıtasıyla bu izni koparmışlar ve bana geldiler ve ('Sensiz dirlik yoktur,elbette bu

cemiyeimizi perişan etme bilece olun)' diye rica ettiler. İşler istemez onlarla birlikte yola çıkıp Sinaniyye çarçısına vardık. Adı geçen Şeyh Bekar çırıl çıplak ve dal… olup karşıdan gelir. Hemen bana delice bir sille vurdu. Burnumdan kan akmağa başladı, serasime oldum. Şeyh Bekâr esir delâli gibi ('Bu gafil âsiyi satıyorum,bir

pula…)' diye hakiri âleme rezil etti. Mahçubiyetimden vücüdüm pul pul kabardı. Halk hayertte… Çocuklar alay etmekte.. Hakir kan ter içinde… Tâ şeyh Arslan hazretlerini makamına götürüp abtest al dedi, sonra Şeyhinkabrine girip ('Mürselat süresini oku!)' dedi. Okudum. ('Bu kabir üstadmın kabridir. Sen de evlâdım)' diye kabirden çıktı. Pabuçlarını öpüp önüme kodu. Ben de elini öpüp pabuçlarını giydim. Divaneden

kurtulmak mümkün değil. Şam çarşısı içinde ('ya nuzârin ve ya nukâba hâzel veled mazlüm blati elf elf kis…) 'diye bağrarak beni âleme rezil etti. Sonra saraya geterip beni Kara Mürteza paşanın eline teslim ederek ('bu benim manevi evlâdımdır)' dedi ve alnımdan öpüp gitti.

İç linklerEdit

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.